Language of document :

Talan väckt den 24 maj 2011 - ZZ mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-59/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna R. Adam och P. Ketter)

Svarande: Harmoniseringsbyrån

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av för det första beslutet att inte för andra gången förnya sökandens kontrakt som tillfälligt anställd och för det andra sökandens nya kontrakt som tillfälligt anställd, samt begäran om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns ordförande fattade den 29 september 2010 att inte för andra gången förnya sökandens kontrakt som tillfälligt anställd, som ursprungligen ingicks den 16 juli 2005,

ogiltigförklara det tidsbegränsade kontrakt om tillfällig anställning som ingicks den 1 augusti 2010 i den mån det kontraktet i praktiken utgör ett andra förnyande av ovannämnda ursprungliga kontrakt,

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns ordförande fattade den 18 februari 2011, och

fastställa att det föreligger en tillsvidareanställning, eller

i annat fall ogiltigförklara den rättsliga kvalificeringen av det ursprungliga kontrakt som ingicks den 16 juli 2005 samt av sista giltighetsdagen, som efter förnyande fastställts till den 16 augusti 2010, och omkvalificera det till en tillsvidareanställning, alternativt fastställa att sådan anställning föreligger, eller

ogiltigförklara den rättsliga kvalificeringen av det kontrakt som ingicks den 1 augusti 2010 och av sista giltighetsdagen, som fastställts till den 1 augusti 2013, och omkvalificera det till en tillsvidareanställning, alternativt fastställa att en sådan anställning föreligger, och

förplikta svaranden att ersätta sökanden för den ekonomiska och ideella skada denne lidit till följd av harmoniseringsbyråns agerande, en skada som tills vidare kan uppskattas till 6 113,79 euro för den ekonomiska skadan och till 30 000 euro för den ideella skada, utan närmare utredning och med förbehåll bland annat för att yrkandena i förevarande instans kan komma att justeras uppåt, eller

i andra hand, om personaldomstolen skulle finna att anställningsförhållandet, trots att det förelåg en tillsvidareanställning, upphörde den 16 juli 2010, vilket inte är fallet, förplikta svaranden att erlägga skadestånd för kontraktsbrott, eller

i tredje hand, om personaldomstolen skulle finna att det är omöjligt att omkvalificera anställningsförhållandet eller fastställa att en tillsvidareanställning föreligger, vilket inte är fallet, förplikta svaranden att erlägga skadestånd för den skada som sökanden lidit till följd av harmoniseringsbyråns agerande,

förbehålla sökanden alla andra rättigheter och rättsmedel, särskilt förpliktande för harmoniseringsbyrån att erlägga skadestånd för liden skada,

förbehålla sökanden rätten att med alla rättsliga medel, särskilt hörande av vittnen, klargöra de faktiska omständigheterna i målet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

____________