Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. juuni 2012. aasta otsus – Macchia versus komisjon

(kohtuasi F-63/11)1

(Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Hoolitsemiskohustus – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 – OLAF-i peadirektori 30. juuni 2005. aasta otsus, mis puudutab OLAF-i uut poliitikat ajutiste teenistujate töölevõtmise korra ja töötingimuste suhtes, artikkel 4 – Ajutise teenistuja lepingu maksimaalne kestus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia), (esindajad: advokaadid S. Rogrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad:  J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Pettustevastane Ameti (OLAF) peadirektori kohusetäitja 12. augusti 2010. aasta otsus, millega jäeti L. Macchia ajutise teenistuja leping pikendamata.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

____________

1     ELT C 226, 30.7.2011, lk 32.