Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 november 2012 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-41/06 RENV)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Terugverwijzing naar Gerecht na vernietiging - Invaliditeit - Pensionering wegens invaliditeit - Samenstelling van invaliditeitscommissie - Regelmatigheid - Voorwaarden)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Terugverwijzing na vernietiging - Openbare dienst - Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker wegens invaliditeit te pensioneren alsmede van een reeks met dat besluit samenhangende handelingen en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten die de Europese Commissie in de zaken F-41/06, F-41/06 RENV en T-20/09 P heeft gemaakt.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 54.