Language of document :

Žaloba podaná dne 13. dubna 2006 - Sundholm v. Komise

(Věc F-42/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Asa Sundholm (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

prohlásit článek 12 rozhodnutí Komise ze dne 3. března 2004 o obecných prováděcích ustanovení článku 43 služebního řádu (OPU) za protiprávní;

zrušit rozhodnutí týkající se zprávy o vývoji služebního postupu (ZVSP) žalobkyně v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004;

uložit žalované, aby v tomto stupni řízení uhradila 1 EUR za morální újmu;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně nejprve uplatňuje, že změny OPU, tím, že došlo ke změnám pravidel pro posuzování zásluh v průběhu hodnotícího období, zasahují do zásady právní jistoty a do perspektivy služebního postupu úředníků.

Žalobkyně dále uplatňuje porušení OPU a povinnosti odůvodnění. Zejména to, že navzdory změně úkolů žalobkyně a neexistenci přesného a konečného stanovení cílů a hodnotících kritérií, byly komentáře její ZVSP 2003 opsány do její ZVSP 2004, aniž by byly dodrženy podmínky stanovené OPU pro jejich prodloužení.

Konečně, žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí je postiženo zjevně nesprávným posouzením a nesoudržnostmi mezi přidělenými známkami a komentáři.

____________