Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. aprīlī - Sundholm pret Komisiju

(lieta F-42/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Asa Sundholm, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

pasludināt par prettiesisku Komisijas 2004. gada 3. marta lēmuma par Statūtu 43. panta vispārīgajiem piemērošanas noteikumiem (VPN) 12. punktu;

atcelt lēmumu, ar kuru apstiprināts ziņojums par prasītāja karjeras novērtējumu (ZPKN) par laikposmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim;

piespriest atbildētājai atlīdzināt šajā procesa stadijā morālo kaitējumu EUR 1 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs vispirms norāda, ka VPN grozījumi skar tiesiskās drošības principu un ierēdņu karjeras tiesības, jo nopelnu novērtēšanas noteikumi tika grozīti novērtējuma laikposmā.

Tālāk prasītājs apgalvo, ka ir pārkāpti VPN un pienākums sniegt pamatojumu. It īpaši, neraugoties uz grozījumiem prasītāja pienākumos un to, ka nav precīzi un galīgi noteikti novērtēšanas mērķi un kritēriji, viņa 2003. gada ZPKN komentāri tika pārkopēti uz 2004. gada ZPKN, neievērojot VPN paredzētos atjaunošanas nosacījumus.

Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā ir pielaista acīmredzama kļūda vērtējumā un neatbilstība starp piešķirtajiem punktiem un komentāriem.

____________