Language of document :

Beroep, ingesteld op 13 april 2006 - Sundholm / Commissie

(Zaak T-42/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Ana Sundholm (Brussel, België) [vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten]

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

onwettig te verklaren artikel 12 van het besluit van de Commissie van 3 maart 2004 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut (Algemene uitvoeringsbepalingen);

nietig te verklaren het besluit houdende vaststelling van het rapport betreffende de voortgang van verzoeksters loopbaan (beoordelingsrapport) over de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004;

verweerster te veroordelen tot betaling, in dit stadium van de procedure, van 1 EUR ter vergoeding van immateriële schade;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster om te beginnen aan dat de wijzigingen van de Algemene uitvoeringsbepalingen inbreuk maken op het rechtszekerheidsbeginsel en op het recht van de ambtenaren op de ontwikkeling van een loopbaan, doordat de regels inzake de beoordeling van de verdiensten zijn gewijzigd tijdens de beoordelingsperiode.

Verder stelt verzoekster schending van de Algemene uitvoeringsbepalingen en niet-nakoming van de motiveringsplicht. Inzonderheid zijn, in weerwil van de wijziging van verzoeksters taken en van het ontbreken van een precieze en definitieve vaststelling van beoordelingsdoelstellingen en -criteria, de commentaren van haar beoordelingsrapport 2003 in haar beoordelingsrapport 2004 woordelijk overgenomen, zonder inachtneming van de in de Algemene uitvoeringsbepalingen genoemde voorwaarden voor een verlenging.

Ten slotte betoogt verzoekster dat het bestreden besluit dat op een kennelijke beoordelingsfout berust en dat de toegekende punten zich niet verdragen met de commentaren.

____________