Language of document :

Talan väckt den 13 april 2006 - Sundholm mot kommissionen

(mål F-42/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Åsa Sundholm (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att artikel 12 i kommissionens beslut den 3 mars 2004 angående de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet om upprättande av en karriärsutvecklingsrapport för perioden 1 januari 2004 till 31 december 2004,

förplikta svaranden att i detta skede av förfarandet erlägga en euro som ersättning för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att ändringarna i de allmänna genomförandebestämmelserna strider mot principen om rättssäkerhet och principen om tjänstemännens rätt till karriärsutveckling, eftersom bestämmelserna om meritbaserad bedömning har ändrats under utvärderingsperioden.

Sökanden gör även gällande att de allmänna genomförande bestämmelserna och motiveringsskyldigheten har åsidosatts. I synnerhet, trots att sökandens arbetsuppgifter har ändrats och att tydliga och fastställda målsättningar och bedömningsstandarder saknas, har anmärkningarna i sökandens karriärsutvecklingsrapport för år 2003 upprepats i rapporten för år 2004, utan att villkoren för en sådan upprepning i de allmänna genomförande bestämmelserna har respekterats.

Sökanden hävdar dessutom att det omtvistade beslutet är behäftat med en uppenbart oriktig bedömning och att de betyg som tilldelats inte är förenliga med anmärkningarna som gjorts.

____________