Language of document :

21. aprillil 2006 esitatud hagi - Talvela versus komisjon

(Kohtuasi F-43/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Tuomo Talvela (Oslo, Norra) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada hageja karjääriarengu aruanne perioodi 1. jaanuar 2004−31. detsember 2004 kohta ning apellatsiooni hindaja 31. augusti 2005. aasta otsus, millega eelnimetatud aruanne kinnitati ja heaks kiideti;

tühistada vaikimisi tehtud otsus, millega lükati tagasi hageja 25. veebruari 2005. aasta taotlus, ning kõik sellele otsusele järgnevad ja sellega seotud aktid;

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. jaanuari 2006. aasta otsus, mis tehti teatavaks 13. jaanuaril ja millega jäeti rahuldamata hageja 23. septembril 2005 esitatud kaebus, milles taotleti vaidlustatud otsuste tühistamist;

mõista välja varalise ja mittevaralise kahju ning karjäärile tekitatud kahju eest ex aequo et bono põhimõtte kohaselt hinnatud hüvitis 4000 eurot, mida võidakse menetluse käigus muuta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Esiteks viitab hageja personalieeskirjade artikli 25 teise lõigu, artikli 26 ja artikli 43 rikkumisele, artikli 43 kohaldamiseks 3. märtsil 2004 kostja poolt vastu võetud üldiste rakendussätete rikkumisele, välissuhete osakonna töötajatele kehtestatud erieeskirjade rikkumisele ning hindamisjuhiste rikkumisele.

Lisaks väidab hageja, et kostja on rikkunud üldisi rakendussätteid, mis ta kehtestas 28. aprillil 2004 ja mis puudutavad haldusjuurdluse ja distsiplinaarmenetluse läbiviimist.

Seejärel heidab hageja ette oluliste menetlusnormide rikkumist, selliste õiguse üldpõhimõtete nagu kaitseõiguse, hea halduse, hoolitsemiskohustuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumist ning nende põhimõtete rikkumist, mille kohaselt peab ametisse nimetav asutus tegema otsuse ainult õiguspäraste põhjenduste alusel, st tuginedes põhjendustele, mis on asjakohased ega sisalda ilmseid hindamis-, fakti- või õiguslikke vigu.

Lõpetuseks väidab hageja, et kuna ametisse nimetav asutus tegi 2004. aasta vaidlustatud hindamise eespool kirjeldatud tingimustes, siis ei ole ametisse nimetav asutus personalieeskirjade sätteid ja eelmainitud põhimõtteid ilmselgelt nõuetekohaselt rakendanud ja tõlgendanud. Tema otsus tugineb seega nii faktiliselt kui õiguslikult ebatäpsetel põhjendustel. Järelikult on hageja administratiivses olukorras, mis on diskrimineeriv ja mis ei ole vastavuses tema õiguspäraste ootuste ja huvidega.

____________