Language of document :

Tožba, vložena 21. aprila 2006 - Talvela proti Komisiji

(Zadeva F-43/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tuomo Talvela (Oslo, Norveška) (zastopnik: E Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi karierno ocenjevalno poročilo (REC) tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004 in odločba drugostopenjskega ocenjevalca z dne 31. avgusta 2005, ki je potrdila in dokončno odobrila navedeno REC;

za nično naj se razglasita domnevana odločba o zavrnitvi zahteve tožeče stranke z dne 25. februarja 2005 in vsak nadaljnji akt in/ali s to odločbo povezan akt;

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 11. januarja 2006, prejeta 13. januarja 2006, o zavrnitvi ugovora tožeče stranke, ki ga je vložila 23. septembra 2005 in s katerim je predlagala razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb;

dodeli naj se odškodnina - za premoženjsko in nepremoženjsko škodo in za oviranje kariere - ocenjena ex aequo et bono na 4.000 evrov, z možnostjo sprememb med postopkom;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka najprej zatrjuje kršitev členov 25, pododstavek 2, 26 in 43 Kadrovskih predpisov, in tudi kršitev splošnih izvedbenih določb glede uporabe člena 43, kot jih je sprejela tožeča stranka 3. marca 2004, posebnih pravil za zaposlene, napotene na zunanje službe, in ocenjevalnih navodil.

Poleg tega zatrjuje, da je tožeča stranka kršila splošne izvedbene določbe - ki jih je izdala 28. aprila 2004 - o poteku upravnih preiskav in disciplinskih postopkov.

Dalje zatrjuje bistvene kršitve postopka, nespoštovanje takih splošnih pravnih načel, kot so spoštovanje pravice do obrambe, načelo dobre uprave in dolžne skrbnosti, načelo enakega obravnavanja in tistih načel, na podlagi katerih je OPI dolžan odločbo izdati samo na podlagi zakonsko dopustnih razlogov, torej na podlagi razlogov, ki so upoštevni in pri katerih ne gre za očitno napačno oceno dejanskega ali pravnega stanja.

Tožeča stranka nazadnje zatrjuje, da OPI s tem, ko je v navedenih okoliščinah izdal sporno oceno za obdobje 2004, očitno ni pravilno uporabil in razlagal določb kadrovskih predpisov in navedenih načel. Njena odločba naj bi torej temeljila na nepravilnih obrazložitvah tako dejanskega kot pravnega stanja. Tožeča stranka naj bi bila posledično v diskriminatornem upravnem položaju, ki ni v skladu z njenimi zakonitimi pričakovanji in interesi.

____________