Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (1ste kamer) van 17 april 2007 - C en F / Commissie

(Zaak F-44/06 en F-94/06)1

(Ambtenaren - Artikel 78 van het statuut - Invaliditeitspensioen - Tenuitvoerlegging van arrest van Gerecht van eerste aanleg - Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: C en F (Brussel, België) (vertegenwoordigers: J. van Rossum, S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: J. Currall, gemachtigde)

Voorwerp

In zaak F-44/06

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van 13 juni 2005 houdende weigering om jegens verzoeker enige maatregel te treffen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in de zaak T-376/02, waarin dezelfde verzoeker een besluit van 14 januari 2002 betwistte, en, anderzijds, nietigverklaring van het besluit van 23 februari 2006 waarbij verzoeker is gepensioneerd en hem krachtens artikel 78, lid 2, van het Statuut een invaliditeitspensioen is toegekend, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2002

In zaak F-94/06

In de eerste plaats nietigverklaring van het besluit van 23 februari 2006 om verzoeker te pensioneren en krachtens artikel 78, tweede alinea, van het Statuut met terugwerkende kracht per 1 februari 2002 een invaliditeitspensioen toe te kennen, en in de tweede plaats een schadevordering

Dictum

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt veroordeeld tot betaling aan verzoeker van 2 000 EUR immateriële schadevergoeding.

De vorderingen worden voor het overige afgewezen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen zal haar eigen kosten en twee derden van verzoekers kosten in de zaken F-44/06, C/Commissie, en F-94/06, F/Commissie, dragen.

____________

1 - F-44/06: PB C 154 01/07/06 blz. 25 en F-94/06:PB: C 237 30/09/06 blz. 22.