Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 17 april 2007 - C och F mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Förenade målen F-44/06 och F-94/06)(1)

(Tjänstemän - Artikel 78 i tjänsteföreskrifterna - Invaliditetspension - Verkställande av en dom av förstainstansrätten - Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: C och F (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J. van Rossum, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall)

Saken

I mål F-44/06:

Talan om ogiltigförklaring dels av beslutet av den 13 juni 2005 att inte vidta någon åtgärd för att följa förstainstansrättens dom i mål T-376/02, i vilket talan väckts av samma sökande mot ett beslut av den 14 januari 2002, dels av beslutet av den 23 februari 2006 enligt vilket sökanden pensioneras och beviljas en fast invaliditetspension enligt bestämmelserna i artikel 78 andra stycket i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan från och med den 1 februari 2002.

I mål F-94/06:

Talan dels om ogiltigförklaring av beslutet av den 23 februari 2006 enligt vilket sökanden pensioneras och beviljas en fast invaliditetspension enligt bestämmelserna i artikel 78 andra stycket i tjänsteföreskrifterna med retroaktiv verkan från och med den 1 februari 2002, dels skadestånd.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommission skall utge skadestånd till sökanden med 2 000 euro för den ideella skada denne lidit.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sin egen rättegångskostnad och ersätta två tredjedelar av sökandens rättegångskostnader i målen F-44/06, C mot kommissionen, och F-94/06, F mot kommissionen.

____________

1 - ) F-44/06: EUT C 154, 01.07.2006, s. 25, och F-94/06: EUT C 237, 30.09.2006, s. 22