Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Sundholm/Комисия

(Дело F-42/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Период на оценяване за 2004 г. - Цели и критерии на оценяване - Обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Asa Sundholm (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и M. Velardo)

Предмет

От една страна отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода на оценяване за 2004 г., а от друга страна искане за присъждане на обезщетение.

Диспозитив

1)    Отменя доклада за развитие на кариерата на г-жа Sundholm за периода на оценяване от 1 януари до 31 декември 2004г.

2)    Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)    Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 131 от 3 юни 2006 г., стр. 54