Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2007 - Sundholm / Commissie

(Zaak F-42/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordeling - Loopbaanontwikkelingrapport - Beoordelingsperiode 2004 - Beoordelingsdoelstellingen en -criteria - Schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Asa Sundholm (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en M. Velardo, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over de beoordelingsperiode 2004 en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Sundholms loopbaanontwikkelingrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 54.