Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

13. detsember 2007

Kohtuasi F‑42/06

Asa Sundholm

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne – 2004. aasta hindamine – Eesmärgid ja hindamiskriteeriumid – Kahju hüvitamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Sundholm palub esiteks tühistada tema karjääriarengu aruanne, mis koostati ajavahemiku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2004 kohta, ja teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja 1 euro mittevaralise kahju eest, mis talle nimetatud karjääriaruandega põhjustati.

Otsus: Tühistada hageja karjääriarengu aruanne, mis koostati ajavahemiku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2004 kohta. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hindamine – Karjääriarengu aruanne

(Personalieeskirjad, artikkel 43)

2.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise hagi – Vaidlustatud õigusvastase akti tühistamine – Mittevaralise kahju adekvaatne hüvitamine

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Komisjoni poolt vastu võetud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete artikli 8 lõike 5 neljandast lõigust tuleneb, et haldusorganil on kohustus kindlaks määrata ametikohal oleva teenistuja karjääriaruande eesmärgid ja hindamiskriteeriumid. Nimetatud sätte kohaselt tuleb iga hindamismenetluse alguses toimuvas hindaja ja teenistuja arenguvestluses käsitleda mitte üksnes nimetatud teenistuja tööpanust asjaomasel viiteperioodil, mis on ajavahemik hindamismenetluse toimumisele eelneva aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, vaid ka sellele järgneva aasta osas püstitatavaid eesmärke, mille alusel teenistuja töö tõhusust hinnatakse. Nimetatud kohustusele viidatakse ka hindamissuunistes, mille komisjoni on kehtestanud enda tegevusjuhisena.

Kui asjaomaseks viiteperioodiks ei ole eesmärke ega hindamiskriteeriume kindlaks määratud, ei saa haldusorgan väita, et eelmiseks viiteperioodiks kehtestatud eesmärgid on asjakohased ka kõnesoleva viiteperioodi osas põhjendusel, et nende eesmärkide kehtivusaega ei ole märgitud.

(vt punktid 31, 32 ja 37)

Viited:

Euroopa Kohus: 1. detsember 1983, kohtuasi 190/82: Blomefield vs. komisjon, (EKL 1983, lk 3981, punkt 20)

Esimese Astme Kohus: 24. jaanuar 1991, kohtuasi T‑63/89: Latham vs. komisjon (EKL 1991, lk II‑19, punkt 25); 30. september 2003, kohtuasi T‑296/01: Tatti vs. komisjon (EKL AT 2003, lk I‑A‑225 ja II‑1093, punkt 43)

2.      Ametniku poolt vaidlustatud haldusorgani akti tühistamine on iseenesest adekvaatne hüvitus ning üldjuhul, kui asjaomases aktis puudub ilmselgelt negatiivne hinnang hageja võimetele, mis võiks viimast kahjustada, on see piisav, et heastada igasugune mittevaraline kahju, mis viimasel võis tühistatud akti tõttu tekkida.

(vt punkt 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 26. jaanuar 1995, kohtuasi T‑60/94: Pierrat vs. Euroopa Kohus (EKL AT 1995, lk I‑A‑23 ja II‑77, punkt 62)