Language of document : ECLI:EU:F:2007:162

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 19. septembra 2007

Vec F‑43/06

Tuomo Talvela

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotené obdobie za rok 2004 – Právo na obranu – Povinnosť odôvodnenia správy – Administratívne vyšetrovanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou M. Talvela jednak navrhuje zrušenie správy o jeho služobnom postupe vypracovanej za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004, implicitného rozhodnutia, ktorým sa zamieta jeho návrh na začatie administratívneho vyšetrovania, akéhokoľvek následného aktu a/alebo aktu, ktorý súvisí s posledným uvedeným rozhodnutím, a rozhodnutia, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť podaná pred začatím konania, a jednak priznanie náhrady škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Hodnotenie –Rešpektovanie práva na obranu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 26 prvý a druhý odsek a článok 43)

2.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Povinnosť zohľadniť hodnotenie za referenčné obdobie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

3.      Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Zhoršenie hodnotenia v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

1.      Základnú zásadu dodržiavania práva na obranu ako procesnú záruku nie je možné v oblasti hodnotenia zamestnancov Európskeho spoločenstva vykladať tak, že ukladá povinnosť predchádzajúceho upozornenia pred uskutočnením konania, ktoré vedie k tomuto hodnoteniu. Toto konštatovanie nie je dotknuté článkom 26 prvého a druhého odseku služobného poriadku v rozsahu, v akom podmieňuje použiteľnosť všetkých správ voči úradníkovi týkajúcich sa jeho spôsobilosti, výkonnosti a správania, ich oznámením dotknutej osobe pred ich vložením do jeho osobného spisu. Tieto ustanovenia, ktorých cieľom je zaručiť rešpektovanie práva úradníka na obranu, sa týkajú už existujúcich dokumentov. Bránia tomu, aby v priebehu hodnotiaceho konania boli tieto dokumenty použité proti hodnotenému úradníkovi bez toho, aby bol s nimi oboznámený pred ich vložením do jeho osobného spisu. Neukladajú ale povinnosť vopred vyhotoviť dokumenty formálne zaznamenávajúce akékoľvek tvrdenie o skutočnostiach vytýkaných dotknutej osobe.

Hodnotiteľ tak neporušil zásadu rešpektovania práv na obranu, ani článok 26 služobného poriadku tým, že v správe o služobnom postupe uviedol skutočnosti nepriaznivé pre hodnoteného úradníka bez toho, aby bola dotknutá osoba o tomto bode formálne písomne upovedomená počas hodnotiaceho obdobia a bez toho, aby akákoľvek písomnosť poukazovala na tieto skutočnosti v jeho osobnom spise.

(pozri body 57 až 59 a 61)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júla 2005, De Bry/Komisia, T‑157/04, Zb. VS s. I‑A‑199, II‑901, body 39 až 41 a citovaná judikatúra

2.      Pri vypracovaní hodnotiacej správy o vývoji služobného postupu sa hodnotí výkonnosť, spôsobilosť a správanie sa úradníka v službe počas referenčného obdobia. Hodnotenie sa tak musí týkať skutočností vzťahujúcich sa na toto obdobie. Pri existencii problémov, ktoré sa vyskytovali už pred referenčným obdobím a pretrvávali naďalej, iba ich pripomenutie ešte nepreukazuje, že sa hodnotenie nevykonalo na základe posúdenia výkonnosti, spôsobilosti a správania úradníka v službe počas referenčného obdobia.

Okrem toho aj keď je vypracovanie správy o služobnom postupe založené na hodnotení úradníka počas referenčného obdobia, nejaví sa ako neprimerané, že komentáre uvedenej správy odkazujú na predchádzajúce obdobie, ak je to užitočné pre posúdenie výkonnosti, spôsobilosti alebo správania úradníka v službe počas referenčného obdobia v porovnaní s uvedeným predchádzajúcim obdobím. V tejto súvislosti sa mimoriadna pozornosť musí venovať odôvodneniu správy o vývoji služobného postupu, ktorá obsahuje nepriaznivejšie hodnotenie, ako je hodnotenie uvedené v predchádzajúcej správe o vývoji služobného postupu.

(pozri body 72, 75 a 76)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. decembra 1992, Williams/Dvor audítorov, T‑33/91, Zb. s. II‑2499, body 70 a 71; 9. marca 1999, Hubert/Komisia, T‑212/97, Zb. VS s. I‑A‑41, II‑185, bod 95; 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81, II‑389, bod 49; 30. septembra 2004, Ferrer de Moncada/Komisia, T‑16/03, Zb. VS s. I‑A‑261, II‑1163, bod 53; 16. mája 2006, Martin Magone/Komisia, T‑73/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 26; 10. októbra 2006, Van der Spree/Komisia, T‑182/04, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 83

3.      Administratíva má povinnosť dostatočne a podrobne odôvodniť správu o služobnom postupe a umožniť dotknutej osobe vyjadriť pripomienky k tomuto odôvodneniu, dodržanie týchto požiadaviek je tým dôležitejšie, keď hodnotenie je horšie v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať odôvodneniu, ak správa obsahuje nepriaznivejšie posúdenie, ako je posúdenie uvedené v predchádzajúcej správe.

Opisné poznámky uvedené v hodnotiacej správe majú za cieľ odôvodniť analytické posúdenie. Tieto poznámky sú základom pre vypracovanie hodnotenia a úradníkovi umožňujú pochopiť získané hodnotenie. Z tohto dôvodu a vzhľadom na ich významnú úlohu pri vypracovaní správy o služobnom postupe musia byť poznámky v súlade s udelenými známkami, pretože hodnotenie musí byť považované za číselný alebo analytický prepis poznámok.

(pozri body 91 a 92)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Ferrer de Moncada/Komisia, už citovaný, bod 53; De Bry/Komisia, už citovaný, bod 67; Martin/Magone, už citovaný, bod 48