Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 - Avendano e.a. / Commissie

(Zaak F-45/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 143 van 17/06/2006, blz. 39.