Language of document :

Žaloba podaná dne 5. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-132/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým zamítá žádost žalobce zaprvé, aby mu písemně sdělila počet pracovních dní roční dovolené, kterých nabyl před rokem 2005 a v letech 2005 až 2010 a na které měl nárok v době, kdy podal svou žádost, jakož i počet pracovních dní dovolené, na které by měl žalobce nárok do konce roku 2010, zadruhé, aby si všechny tyto dny vybral a zatřetí, aby mu byly sděleny důvody pro případné zamítnutí jeho žádostí.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí vydané – nebo v každém případě jí přičitatelné – Komisí, kterým zamítá návrhová žádání uvedená v žádosti ze dne 25. září 2010, jež byla zaslána orgánu oprávněnému ke jmenování;

případně určit, že neexistuje právní základ přípisu zapsaného dne 28. února 2011 pod ref. č. Ares(2011)217354, který došel žalobci ne dříve než 6. dubna 2011 nebo tento přípis zrušit;

zrušit rozhodnutí vydané Komisí, kterým zamítá návrhová žádání uvedená ve stížnosti ze dne 25. dubna 2011, bez ohledu na způsob, jakým je toto zamítnutí formulováno;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.