Language of document :

Talan väckt den 5 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-132/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att avslå sökandens begäran om, för det första, att skriftligt ange hur många semesterdagar som sökanden haft rätt till före 2005 och fått rätt till under åren 2005 – 2010 och som sökanden hade rätt till vid tidpunkten för ansökan och hur många dagar som sökanden hade rätt till, till och med slutet av 2010, för det andra att få del av samtliga dessa semesterdagar, och för det tredje att ange eventuella skäl till att dessa ansökningar inte kan beviljas.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av eller kan hänföras till kommissionen om avslag på sökandens ansökan till tillsättningsmyndigheten av den 25 september 2010,

ogiltigförklara, eller slå fast att not Ares(2011)217354 av den 28 februari 2011, vilken inte mottogs av sökanden före den 6 april 2011, är en nullitet,

ogiltigförklara kommissionens beslut, oavsett dess form, om avslag på sökandens ansökan av den 25 april 2011,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.