Language of document :

Talan väckt den 15 december 2011 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-134/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas, )

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandenas begäran om bistånd enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna sedan ett förslag som sökandena hade godkänt avseende överföring av deras pensionsrättigheter hade dragits tillbaka och efter det att en rimlig tidsfrist hade löpt ut för att sökandena skulle kunna åtnjuta möjligheten att överföra sina pensionsrättigheter.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 9 mars 2011 om avslag på sökandenas begäran om bistånd med anledning av att de förfogade över samtliga relevanta bevis för att eventuellt besluta sig för att överföra pensionsrättigheterna,

förplikta kommissionen att utbetala 500 euro för varje månad som överföringen av ett anbud avseende överföring av sökandenas pensionsrättigheter försenats räknat från den dag då byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) beslutade att återkalla det anbud som sökandena och deras försäkringskassor hade godkänt, nämligen den 25 januari beträffande den förste sökanden och den 5 februari beträffande den andre, eller räknat från avslaget på deras begäran om bistånd den 9 mars 2011,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.