Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-131/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na podstawie propozycji obliczonej przez PMO.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia i zastąpienia propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącego w ramach wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego, która to decyzja zawiera nową propozycję obliczoną w oparciu o ogólne przepisy wykonawcze wydane w dniu 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.