Language of document :

13. detsembril 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-133/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat P. Goergen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega enne uute personalieeskirjade jõustumist konkursi EPSO/A/17/04 reservnimekirja kantud hageja määrati palgaastmele AD 6 ja palgajärku 2, kohaldades vähem soodsaid sätteid.

Hageja nõuded

tühistada hageja määramine palgaastmele AD 6 ja palgajärku 2 koos tema nimetamisega katseajal olevaks teenistujaks alates 1. aprillist 2011;

tuvastada, arvestades objektiivselt hageja töökogemust ja kohaldades muid vabade töökohade kuulutuste suhtes kehtivaid põhimõtteid ning lähtudes tulemusele vastava tasu põhimõttest, et hageja tuleb määrata palgaastmele AD 11 ja palgajärku 2, või vähemalt ja mõnele kohasele palgaastmele;

mõista hagejale välja hüvitis talle tekkinud varalise kahju eest kogusummas, mis vastab nende summade kogu erinevusele – suuruses 3051,43 eurot kuus –, mis hageja saab töölevõtmise otsuse alusel ja sellele palgaastmele kohaldatava tasu vahel, millele tal õigus on, kuni õiguspärase, tema töökogemusele ja tööstaažile vastavale palgaastmele määramise otsuse tegemise päevani; määrata, et sellele summale lisandub Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäärade alusel viivis kuni päevani, kui tehakse õiguspärane otsus hageja määramise kohta tema töökogemusele ja tööstaažile vastavale palgaastmele;

tagada, et ka hageja töösuhtest tulenevad pensioni- ja muud õigused arvutatakse või arvutatakse ümber nii, nagu see tuleneb hageja õigele – vastavalt käesolevale hagiavaldusele – palgaastmele määramisest; mõista hagejale välja hüvitis talle tekkinud moraalse kahju eest kogusummas 10 000 eurot; määrata, et sellele summale lisandub Euroopa Keskpanga kehtestatud intressimäärade alusel viivis alates päevast, kui kostja hageja teenistusse nimetas; või teise võimalusena käesoleva hagi esitamise kuupäevast kuni summa täieliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.