Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 ноември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-132/11)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, различен от подписа на оригинала на жалбата, подадена по пощата — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост — Липса)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да уважи молбата на жалбоподателя, първо, да му бъде съобщен писмено броят работни дни годишен отпуск, придобити преди 2005 г. и в периода от 2005 г. до 2010 г., на които има право към момента на подаване на молбата, и броя работни дни годишен отпуск, на които ще има право до края на 2010 г., второ, да ползва всички тези дни годишен отпуск, и трето, да му бъдат посочени евентуалните причини, поради които тези искания биха могли да бъдат отхвърлени.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и разноските, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 23.