Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 7. november 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-132/11) 1

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1-6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post– sagen for sent anlagt – åbenbart afvisningsgrundlag – ikke-eksisterende)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afslag på sagsøgerens anmodning om for det første at få skriftlig oplysning om det samlede antal feriedage, han har optjent i årene før 2005 og i perioden fra 2005 til 2010, og som han havde ret til at afholde på tidspunktet for indgivelse af sin anmodning, samt om det antal feriedage, som han har optjent ret til ved udgangen af 2010, om for det andet at afholde disse feriedage, og om for det tredje at meddele ham, hvad der eventuelt kan begrunde, at disse anmodninger afslås.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 23.