Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-132/11)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania – Pismo wszczynające postępowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi – Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na oryginale pisma przesłanego pocztą – Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność – Brak)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego, po pierwsze, o poinformowanie go na piśmie o liczbie przysługujących mu w chwili złożenia wniosku dni urlopu, do których prawo nabył przed 2005 r. i w okresie od 2005 r. do 2010 r. oraz liczbie dni urlopu, do których miałby prawo do końca 2010 r.; po drugie, o wykorzystanie tych wszystkich dni urlopu i po trzecie, o wskazanie ewentualnych przyczyn oddalenia żądań wniosku.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 23.