Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 december 2013 – BV / Commissie

(Zaak F-133/11)1

(Openbare dienst – Aanstelling – Kandidaten die op reservelijst van vergelijkende onderzoeken zijn geplaatst waarvan aankondiging vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut is bekendgemaakt – Indeling in rang – Beginsel van gelijke behandeling – Discriminatie op grond van leeftijd – Vrij verkeer van personen)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: BV (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Goergen, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Interveniënt: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Herrmann en A. F. Jensen, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster, die is opgenomen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/A/17/04 waarvan de aankondiging is bekendgemaakt vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut, krachtens minder gunstige bepalingen in te delen in de rang AD 6, salaristrap 2

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

BV zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

De Raad van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen.

____________

____________

1     PB C 133 van 5.5.2013, blz. 29.