Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. december 12.

F‑133/11. sz. ügy

BV

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Kinevezés – Az olyan versenyvizsgák tartaléklistáira felvett pályázók, amelyekre vonatkozóan a kiírást az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt tették közzé – Besorolási fokozatba történő besorolás – Az egyenlő bánásmód elve – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés – A személyek szabad mozgása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben BV többek között az Európai Bizottság őt tisztviselővé kinevező határozatának megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben e határozat őt az AD 6 besorolási fokozat második fizetési fokozatába sorolta be, valamint kéri a Bizottság kötelezését kártérítés megfizetésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. BV maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő kinevezés – Új előmeneteli rendszer bevezetése a 723/2004 rendelettel – Versenyvizsga olyan sikeres pályázói, akiket 2006. május 1‑je előtt vettek alkalmassági listára, de ezen időpontot követően neveztek ki – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések – A jogalkotó diszkrecionális jogköre

(Személyzeti szabályzat, 31. cikk, (1) bekezdés; XIII. melléklet 13. cikk, (1) bekezdés; 723/2004 tanácsi rendelet)

2.      Tisztviselők – Egyenlő bánásmód – Az Uniónál alkalmazott személyek különböző csoportjai közötti eltérő bánásmód a személyzeti szabályzatban előírt garanciák tekintetében – A hátrányos megkülönböztetés hiánya

3.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Szervezés – A vizsgára bocsátás feltételei és részletes szabályok – A kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogköre – Korlátok – A betöltendő álláshelyekhez és a szolgálati érdekhez kapcsolódó követelmények

(Személyzeti szabályzat, 27. cikk, első bekezdés, és 29. cikk, (1) bekezdés; III. melléklet)

4.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő kinevezés – Új előmeneteli rendszer bevezetése a 723/2004 rendelettel – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések – Versenyvizsga olyan sikeres pályázói, akiket 2006. május 1‑je előtt vettek alkalmassági listára, de ezen időpontot követően neveztek ki – Az új rendelkezések alkalmazása – Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés  – Hiány

(Személyzeti szabályzat, XIII. melléklet, 13. cikk, (1) bekezdés; 723/2004 tanácsi rendelet)

5.      Tisztviselők – Beosztás – A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés – A felvételt követően a tisztviselőnek besorolási fokozatánál magasabb fokozatba tartozó feladatok adása – A felvételkor hozott, a besorolási fokozatba történő besorolásról szóló határozat jogszerűségére való hatás hiánya

(Személyzeti szabályzat, 5. cikk, (4) bekezdés, 7. cikk, (1) bekezdés, és 62. cikk, első bekezdés; I. melléklet; 723/2004 tanácsi rendelet)

6.      Tisztviselők – Felvétel – Besorolási fokozatba történő kinevezés – Új előmeneteli rendszer bevezetése a 723/2004 rendelettel – A besorolásra vonatkozó átmeneti rendelkezések – Versenyvizsga olyan sikeres pályázói, akiket 2006. május 1‑je előtt vettek alkalmassági listára, de ezen időpontot követően neveztek ki – Új rendelkezések alkalmazása – A munkavállalók szabad mozgása elvének megsértése – Hiány

(EUMSZ 45. cikk; személyzeti szabályzat, 32. cikk; XIII. melléklet, 13. cikk, (1) bekezdés)

1.      A személyzeti szabályzat 31. cikkének (1) bekezdése szerint a versenyvizsga befejezésekor alkalmassági listára vett és a kinevezésre jogosult hatóság által az üres álláshelyekre való felvételre kiválasztott pályázókat kinevezik az általuk teljesített versenyvizsga vizsgakiírásában jelzett besorolási fokozatba. Mindazonáltal a személyzeti szabályzatnak a 723/2004 rendelettel elfogadott reformja keretében a jogalkotó az említett személyzeti szabályzatba beiktatta a XIII. mellékletet, amelynek 13. cikke (1) bekezdése különös átmeneti rendelkezésként, a személyzeti szabályzat 31. cikkének (1) bekezdésében szereplő általános szabálytól eltérve kimondja, hogy a 2006. május 1‑je előtt A7/A6 szintű versenyvizsga alkalmassági listájára vett és ezen időpontot követően felvett tisztviselőket AD 6 besorolási fokozatba kell besorolni.

(lásd a 39. pontot)

2.      Az egyenlő bánásmód elve és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megköveteli, hogy hasonló helyzeteket ne kezeljenek eltérő módon, kivéve ha ez objektív alapon igazolható. Az Unió által akár tisztviselőként, akár az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alá tartozó alkalmazottak különböző csoportjaiban foglalkoztatott személyek különböző kategóriái között kétségtelenül vannak jogállásbeli különbségek, az egyes alkalmazotti kategóriák meghatározása ugyanis az uniós adminisztráció jogos igényeihez és az általa ellátandó feladatok jellegéhez igazodik.

Következésképpen a besorolási fokozatba és fizetési fokozatba felvételkor történő besorolás tekintetében a versenyvizsga sikeres teljesítését követően felvett és az intézményeknél egymást követően bizonyos számú állás betöltésével pályafutásra készülő tisztviselők helyzete nem hasonlítható össze a meghatározott állás betöltése céljából felvett ideiglenes alkalmazottak helyzetével.

(lásd a 46–48. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑109/92. sz., Lacruz Bassols kontra Bíróság ügyben 1994. február 9‑én hozott ítéletének 87. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑57/08. sz., Palazzo kontra Bizottság ügyben 2009. november 17‑én hozott ítéletének 38. pontja; F‑83/05. sz., Ezerniece Liljeberg és társai kontra Bizottság ügyben 2010. december 9‑én hozott ítéletének 93. pontja.

3.      A személyzeti szabályzat 27. cikkének első bekezdése és 29. cikkének első bekezdése – amelyek a legnagyobb szakértelemmel rendelkező tisztviselők felvételének biztosítására irányulnak – tiszteletben tartása mellett a kinevezésre jogosult hatóság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a betöltendő állásokhoz szükséges alkalmassági feltételek meghatározásában, valamint e feltételek és általánosabb megközelítésben a szolgálati érdek alapján a versenyvizsga feltételeinek és szervezési módjának meghatározásában. Az e mérlegelési jogkör által lehetővé tett döntést mindig a betöltendő álláshoz kapcsolódó követelményekre, általánosabb megközelítésben pedig a szolgálati érdeknek megfelelően kell meghozni.

(lásd az 50. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑211/95. sz., Petit‑Laurent kontra Bizottság ügyben 1997. február 5‑én hozott ítéletének 54. pontja.

4.      Az egyenlő bánásmód elve nem csupán akkor sérül, ha személyek két csoportját – akik vagy amelyek jogi és ténybeli helyzete között nincs lényeges eltérés – eltérő módon kezelnek, hanem akkor is, ha eltérő helyzeteket ugyanolyan módon kezelnek.

Mindazonáltal ha meghatározott besorolási fokozatú tisztviselők felvétele céljából közzétett versenyvizsga‑kiírás előírja, hogy a pályázóknak bizonyos minimális szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, e versenyvizsga sikeres pályázóit koruktól és korábbi szakmai tapasztalatuktól függetlenül úgy kell tekinteni, mint akik besorolási fokozatba való besorolásuk tekintetében azonos helyzetben vannak. Így a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikkének (1) bekezdésében szereplő megfelelési táblázattól nyilvánvalóan idegen a felvett tisztviselők életkorának bármilyen – akár közvetlen, akár közvetett – figyelembevétele.

Következésképpen valamely versenyvizsga 2006. május 1‑je előtt alkalmassági listára vett és ezen időpontot követően felvett sikeres pályázói, akik az intézményeken kívül jelentős szakmai tapasztalatot szereztek – egyébként egyenlő viszonyok mellett –, nem tarthatnak igényt a fiatalabb korban az említett közszolgálatba álló sikeres pályázókéval egyenértékű előmeneteli kilátásokra, mivel az előbbiek pályafutása rövidebb lesz, mint az utóbbiaké. Mindazonáltal e körülmény nem jelent az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést, hanem az egyes sikeres pályázók sajátos körülményei körébe tartozik.

(lásd az 56. és 58–60. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑443/07. P. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2008. december 22‑én hozott ítéletének 83. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑368/03. sz., De Bustamante Tello kontra Tanács ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének 69. pontja; T‑58/05. sz., Centeno Mediavilla és társai kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének 89. pontja.

5.      A személyzeti szabályzat 7. cikkének a 62. cikke első bekezdésére tekintettel értelmezett (1) bekezdéséből – amely első bekezdés szerint a tisztviselő a besorolási fokozatának és a fizetési fokozatának megfelelő díjazásra jogosult – kitűnik, hogy a besorolási fokozatának és a díjazása szintjének meghatározása után a tisztviselőre nem bízhatnak olyan munkakört, amely nem felel meg ennek a besorolási fokozatnak. Másképpen fogalmazva, a besorolási fokozat, ezáltal a tisztviselőt megillető díjazás meghatározza azon feladatokat, amelyeket a tisztviselőre lehet bízni. Mindazonáltal azon körülmény, hogy a tisztviselő kevéssel felvétele után olyan vezetői feladatokat kap, melyek nem állnak összhangban azon feladatokkal, melyeket az ő besorolási fokozatába tartozó tisztviselőkre rendszerint bízni kell, következésképpen az általa kapott díjazás nincs összhangban a teljesítménye szintjével, csupán az e tisztviselőt a felvétele után e munkakörbe kinevező határozattal szemben releváns. E körülmény azonban semmilyen hatással nincs azon határozat jogszerűségére, amelynek tárgya és hatása csupán az volt, hogy a tisztviselőt felvételekor besorolási fokozatba és fizetési fokozatba besorolja.

(lásd a 64. és 66. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑36/05. sz., Schulze kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 30‑án hozott ítéletének 80. és 82. pontja.

6.      A tisztviselő nem hivatkozhat megalapozottan az EUMSZ 45. cikkre tekintettel a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikke (1) bekezdésének és ugyanezen személyzeti szabályzat 32. cikkének jogellenességére. Az EUMSZ 45. cikk megsértése azt feltételezné, hogy e rendelkezések a versenyvizsga révén felvett tisztviselő besorolási fokozatba és fizetési fokozatba való besorolását annak függvényében teszik a szakmai tapasztalattól függővé, hogy melyik tagállamban szerezte azt. Emellett a felvételük előtt az intézményeken kívül jelentő szakmai tapasztalatot szerzett tisztviselők, és azon tisztviselők, akik fiatalabb korukban kezdték pályájukat, és az említett intézményeknél szereztek szakmai tapasztalatot, a személyek két olyan kategóriáját alkotják, amelyek a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikke (1) bekezdésének alkalmazása során nincsenek összehasonlítható helyzetben.

(lásd a 71. és 72. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑133/02. sz., Chawdhry kontra Bizottság ügyben 2003. december 17‑én hozott ítéletének 113. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑56/05. sz., Strobl kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29‑én hozott ítéletének 87. pontja.