Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2016 – Dun/Komisia

(vec F-131/11)1

(Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku– Práva na dôchodok nadobudnuté pred vstupom do služieb Únie vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme – Prevod do dôchodkového systému Únie – Návrh na započítanie príspevkových rokov, ktorý predložil orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy a ktorý dotknutá osoba neprijala hneď – Nový návrh na započítanie príspevkových rokov založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach –Námietka neprípustnosti – Pojem akt spôsobujúci ujmu – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Peter Dun (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, napokon, J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia neskôr G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o prevode práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služobného pomeru na Komisii na základe prepočítaného návrhu, ktorý predložil Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Výrok

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Peter Dun znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 23.