Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. augusta 2016 – Cocchi a Falcione/Komisia

(vec F-134/11)1

(Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Článok 24 služobného poriadku – Zamietnutie žiadosti o pomoc – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Žiadosť o prevod práv na dôchodok – Späťvzatie žiadosti o prevod práv na dôchodok počas konania – Zastavenie konania o zamietnutí žiadosti o pomoc)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgicko) a Nicola Falcione (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, J.-N. Nouis a D. de Abreu Caldas, advokáti, neskôr S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne D. Martin a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, potom G. Gattinara, splnomocnený zástupca, a napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcov o pomoc podľa článku 24 služobného poriadku v dôsledku späťvzatia návrhu týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok, s ktorým pred týmto stiahnutím žalobcovia súhlasili, pričom už uplynula primeraná lehota na prevod ich práv na dôchodok

Výrok

Konanie vo veci F-134/11, Cocchi a Falcione/Komisia, sa zastavuje.

G. Cocchi, N. Falcione a Európska komisia znášajú každý svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 23.