Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 2. augusta 2016

Vec F‑134/11

Giorgio Cocchi

a

Nicola Falcione

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Článok 24 služobného poriadku – Zamietnutie žiadosti o pomoc – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Žiadosť o prevod práv na dôchodok – Späťvzatie žiadosti o prevod práv na dôchodok počas konania – Zastavenie konania o zamietnutí žiadosti o pomoc“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Giorgio Cocchi a Nicola Falcione navrhujú jednak zrušiť rozhodnutia z 9. marca 2011, ktorými Európska komisia zamietla ich žiadosti o pomoc podané v rámci žiadostí o prevod práv na dôchodok nadobudnutých v talianskom systéme dôchodkového zabezpečenia do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie, a jednak zaviazať Komisiu zaplatiť im náhradu škody

Rozhodnutie:      Konanie vo veci F‑134/11, Cocchi a Falcione/Komisia, sa zastavuje. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione a Európska komisia znášajú každý svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Posúdenie v čase podania žaloby – Neskorší zánik záujmu na konaní – Zastavenie konania

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Aby mohol úradník pokračovať v konaní o žalobe, ktorou sa domáha zrušenia rozhodnutia, je potrebné, aby si zachoval osobný záujem na zrušení napadnutého rozhodnutia, a to aj po podaní uvedenej žaloby, pričom takýto záujem predpokladá, že výsledok konania mu môže byť na prospech.

Pokiaľ úradník po dohode s dotknutou inštitúciou vzal späť svoju žiadosť o prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred svojim vstupom do služieb Únie, prípadný rozsudok, ktorým sa zrušuje rozhodnutie o zamietnutí jeho žiadosti o pomoc podanej v rámci jeho žiadosti o prevod práv na dôchodok mu nemôže poskytnúť administratívnu výhodu, a to bez ohľadu na to, či žiadosť o pomoc podaná úradníkom na účely obrany proti konaniu vlastnej inštitúcie je z právneho hľadiska prípustná.

Ak v tomto ohľade neexistuje skutočný záujem na konaní, treba konanie o žalobe zastaviť.

(pozri body 33, 34)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: uznesenie z 2. decembra 2013, Pachtitis/Komisia, F‑49/12, EU:F:2013:197, bod 28 a citovaná judikatúra