Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (första avdelningen)

den 2 augusti 2016

Mål F‑134/11

Giorgio Cocchi

och

Nicola Falcione

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Biståndsskyldighet – Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna – Avslag på begäran om bistånd – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Ansökan om överföring av pensionsrättigheter – Återkallande av ansökan om överföring av pensionsrättigheter under förfarandets gång – Anledning att pröva avslag på ansökan om bistånd saknas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Giorgio Cocchi och Nicola Falcione har yrkat dels ogiltigförklaring av besluten av den 9 mars 2011 genom vilka Europeiska kommissionen avslog deras begäran om bistånd, som framlades i samband med att de ansökte om överföring till Europeiska unionens pensionssystem av de pensionsrättigheter som de hade förvärvat i Italiens pensionssystem, dels att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till dem.

Avgörande:      Det saknas anledning att meddela avgörande i mål F‑134/11, Cocchi och Falcione/kommissionen. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione och Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Bedömning vid tidpunkten för talans väckande – Intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

För att en tjänsteman ska kunna fortsätta att driva en talan om ogiltigförklaring av ett beslut måste han eller hon bibehålla ett eget intresse av att det omtvistade beslutet ogiltigförklaras även efter det att talan väckts. För att ett sådant intresse ska anses föreligga krävs att han eller hon kan erhålla en fördel genom yrkandet.

När en tjänsteman har återkallat sin ansökan om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats innan personen i fråga trädde i unionens tjänst vid den aktuella institutionen skulle en eventuell dom om ogiltigförklaring av den begäran om bistånd som lagts fram i samband med begäran om överföring av pensionsrättigheter inte kunna medföra någon administrativ fördel för honom eller henne. Detta gäller oberoende av om en begäran om bistånd som läggs fram av en tjänsteman för att tjänstemannen ska kunna försvara sig mot ageranden hos den egna institutionen kan tas upp till sakprövning.

Om det inte finns något faktiskt intresse av att få saken prövad, saknas skäl att pröva talan.

(se punkterna 33 och 34)

Hänvisning till

Personaldomstolen: beslut av den 2 december 2013, Pachtitis/kommissionen, F-49/12, EU:F:2013:197, punkt 28 och där angiven rättspraxis.