Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 11 февруари 2021 г. — WY

(Дело C-85/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподател: WY

Ответник: Steiermärkische Landesregierung

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 21 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че при предвидена в националното законодателство загуба на гражданство по закон, която води до загуба на статута на гражданин на Съюза, тази разпоредба следва да се вземе предвид при проверката за пропорционалност на отделния случай в съответствие с принципите, установени в решение на Съда на Европейския съюз по дело Tjebbes и др.1 , и може да бъде пречка за загубването на гражданство, когато гражданин отново е придобил предишното си гражданство с декларация за възстановяване на гражданство и възможната загуба на статута на гражданин на Съюза има съществени последици за неговия семеен и професионален живот?

____________

1     ECLI:EU:C:2019:189.