Language of document :

Giacomo Santini jt 29. märtsil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda laiendatud koosseisus) 10. veebruari 2021. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-345/19, T-346/19, T-364/19-T-366/19, T-372/19-T-375/19, T-385/19: Santini jt versus parlament

(kohtuasi C-198/21 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellandid: Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Antonio Mazzone, Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Lina Wuhrer, Patrizia Capraro, Luciana Meneghini (esindaja: advokaat M. Paniz)

Teine menetluse pool: Euroopa Parlament

Apellantide nõuded

Apellatsioonkaebuse esitajad paluvad Euroopa Kohtul: tühistada vaidlustatud kohtuotsus, kuna Üldkohus (i) kohaldas vääralt õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja proportsionaalsuse üldpõhimõtteid ning hartaga tagatud õigusi seoses põhjendamatu ja ebaproportsionaalse sekkumisega omandiõigusesse, (ii) leidis vääralt, et vaidlustatud otsuste õiguslikuks aluseks võib õiguspäraselt olla Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa, (iii) liigitas otsused vääralt talituse juhile delegeeritud ja/või delegeeritavate tavapäraste haldusaktide hulka, (iv) rikkus põhjendamiskohustust põhjenduste olulise ebatäpsuse, ebatäielikkuse ja ekslikkuse tõttu; ning sellest tulenevalt tühistada kõik vaidlustatud aktid, teatised ja/või otsused ja mõista nii esimese kui teise kohtuastme menetluse kulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.    Esimene väide: rikutud on õigusnormi ja/või tehtud faktiviga, kuna järeldati, et vaidlustatud meede mõjutab ainult pensioni suurust, mitte aga õigust pensionile ja selle tekkimise faasi, mistõttu on vääralt leitud, et meede on kooskõlas Euroopa Liidu üldpõhimõtetega ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane (i) kuna selles on segi aetud õigus pensionile ja õigus pensionile teatud summas, jättes kohaldamata põhimõtte, et õigus pensionile on muutumatu, mida aga oleks tulnud kohaldada, (ii) osas, milles jäeti nõuetekohaselt arvesse võtmata, et muutus hagejate hüvitistes ei puudutanud pelgalt asjasse puutuva pensionisumma vähendamist, vaid tegemist oli süsteemi ulatusliku reformiga, mis mõjutas tagasiulatuvalt ja püsivalt juba aastate jooksul makstud ja omandatud hüvitiste – mis olid lõplikult muutunud asjaomaste isikute vara osaks – tekke faasi, (iii) kuna selles jäeti vääralt arvesse võtmata asjaolu, et Euroopa Parlament ei kontrollinud vaidlustatud aktide vastavust liidu õigusele ja et selle kohta ei esitatud põhjendusi.

2.    Teine väide: rikutud on õigusnormi Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artikli 75, parlamendiliikmete põhimääruse artikli 28 ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja I, II ja III lisa tõlgendamisel. Rikutud on õigust pensionile, üldpõhimõtteid ja põhiõiguste hartat. Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane, kuna selles on (i) vääralt tõlgendatud viidatud sätteid, (ii) peetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete III lisa jätkuvalt kehtivaks ja mõju avaldavaks vaatamata sellele, et see on sõnaselgelt kehtetuks tunnistatud ja et ükski säte ei näe selgelt ette selle lisa kehtivuse jätkumist; (iii) õigusvastaselt jäetud arvesse võtmata asjaolu, et käesolevas asjas on pensioniõiguse tekkimise tingimusi muudetud väljaspool III lisa artiklit 2 ning et seda on tehtud vastuolus liidu õiguse ja põhiõiguste harta üldpõhimõtetega.

3.    Kolmas väide: rikutud on õigusnormi ja/või tehtud faktiviga järelduse tõttu, et vaidlustatud meede on kooskõlas liidu ja põhiõiguste harta üldpõhimõtetega, õiguspärase ootuse, proportsionaalsuse ja võrdsuse põhimõttega ning õigusega omandile. Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane, kuna selles ei ole hinnatud juhtumi eripära ja on vääralt tõlgendatud asjaomaseid õigusnorme, kuna (i) selles järeldati, et vaidlustatud otsused on kooskõlas liidu õigusega ja põhiõiguste harta põhimõtetega, (ii) see ei võtnud arvesse tõendeid, sealhulgas dokumente, mis tõendavad hagejatele antud korduvaid kinnitusi, et vaidlusalune õigus jääb kehtima ja seda ei muudeta, (iii) selles jäeti tähelepanuta asjaolu, et vaidlustatud otsused olid põhjendamata ja põhjendusteta ning et nende tõttu tegutseti ilmselgelt ebaproportsionaalselt ja täiesti põhjendamatult.

4.    Neljas väide: õigusvastane viga Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artiklite 74-75 ja Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa tõlgendamisel. Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane, kuna selles on järeldati vääralt, et vaidlustatud otsuste õiguslikuks aluseks võis õiguspäraselt olla Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa – see lisa ei olnud aga enam jõus, sest see oli vahepeal kehtetuks tunnistatud.

5.    Viies väide: rikutud on õigusnormi menetlusnormide rikkumise hindamisel: pädevus. Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane, kuna selles on vääralt tuvastatud, et parlamendiliikmete rahaliste ja sotsiaalsete õiguste talituse juhataja oli pädev vaidlusaluseid otsuseid vastu võtma, kuigi need olid aktid, mille vastuvõtmist ei saanud delegeerida, sest tegemist oli Euroopa Parlamendi juhatuse pädevusse kuuluvate erakorraliste haldusmeetmetega.

6.    Kuues väide: rikutud on õigusnormi menetlusnormide rikkumise hindamisel: põhjendused. Apellatsioonkaebuse esitajad väidavad, et vaidlustatud kohtuotsus on õigusvastane, kuna selles (i) on vääralt tuvastatud, et põhjused olid esitatud ja et need olid piisavad, (ii) ei võetud arvesse asjaolu, et Euroopa Parlamendil tuli teha vastavuskontroll koos piisavate põhjendustega, kuid selline kontroll ja põhjendus puudus, ning (iii) selles viidati resolutsiooni 14/2018 artikli 1 lõikele 7 kui kaitseabinõule, kuigi see säte ei ole enam jõus, sest see muudeti kehtetuks sama saadikutekoja justiitsnõukogu otsusega nr 2/2020, mis on juba jõustunud.

____________