Language of document :

Žalba koju je 30. ožujka 2021. podnio ABLV Bank AS, u stečaju, protiv presude Općeg suda (deseto prošireno vijeće) od 20. siječnja 2021. u predmetu T-758/18, ABLV Bank/SRB

(predmet C-202/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: ABLV Bank AS, u stečaju (zastupnik: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB), Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

poništi odluku SRB-a od 17. listopada 2018. u odnosu na ABLV Bank AS;

naloži SRB-u snošenje žaliteljevih troškova i troškova ove žalbe;

u mjeri u kojoj Sud ne može odlučivati o meritumu, vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe trinaest žalbenih razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogrešno primijenio članak 70. stavak 4. SRMR-a1 .

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijana presuda temelji na pogrešnom tumačenju i primjeni članka 12. Delegirane uredbe 2015/632 .

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogriješio u vezi s relevantnošću članka 7. Delegirane uredbe 2017/23613 za tumačenje članka 12. stavka 2. Delegirane uredbe 2015/63.

Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogriješio u ispravnom tumačenju i primjeni načela stjecanja bez osnove.

Peti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud nije ispitao prigovor nezakonitosti koji je žalitelj iznio u vezi s odredbom primjenjivom u ovom slučaju.

Šesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući irelevantnim, kao puku praksu, naknadu od strane SRB-a ex ante doprinosa na temelju odluke SRB/ES/SRF/2018/03, koji su, na temelju tih istih odredbi, zakonski dospjeli.

Sedmi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogriješio u vezi s tumačenjem i relevantnošću članka 17. Delegirane uredbe 2015/63.

Osmi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud pogriješio u vezi s pravnom relevantnošću i postojanjem neopozivih obveza plaćanja.

Deveti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava neispitivanjem žaliteljevih zahtjeva u vezi sa zahtjevom za naknadu iznosa doprinosa uplaćenih za 2015. godinu.

Deseti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče načela pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja.

Jedanaesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud počinio pogrešku u vezi s primjenom načela proporcionalnosti.

Dvanaesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijana presuda temelji na pogrešnoj primjeni načela nemo auditur.

Trinaesti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijana presuda temelji na pogrešnoj primjeni zahtjeva za obrazlaganjem (članka 296. UFEU-a).

____________

1 Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225, str. 1. i ispravak SL 2015., L 101, str. 62.)

2 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 оd 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (SL 2015., L 11, str. 44. i ispravak 2017., L 156, str. 38.)

3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2361 od 14. rujna 2017. o konačnom sustavu doprinosa za administrativne rashode Jedinstvenog sanacijskog odbora (SL 2017., L 337, str. 6.)