Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okražen săd Burgas (Bulharsko) 31. marca 2021 – trestné konanie proti „DELTA STROY 2003“ EOOD

(vec C-203/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okražen săd Burgas

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

„DELTA STROY 2003“ EOOD

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 4 a 5 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV, ako aj článok 49 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej v konaní, akým je konanie vo veci samej, môže vnútroštátny súd uložiť právnickej osobe trest za konkrétny trestný čin, spáchanie ktorého ešte nebolo konštatované, keďže je predmetom súbežného trestného konania, ktoré ešte nebolo definitívne ukončené?

Majú sa články 4 a 5 rámcového rozhodnutia 2005/212/SVV, ako aj článok 49 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej v konaní, akým je konanie vo veci samej, môže vnútroštátny súd uložiť právnickej osobe trest tak, že výšku tohto trestu stanoví vo výške príjmu, ktorý bol získaný konkrétnym trestným činom, spáchanie ktorého ešte nebolo konštatované, pretože je predmetom súbežného trestného konania, ktoré ešte nebolo definitívne ukončené?

____________