Language of document :

Överklagande ingett den 20 november 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i målen T-401/16 och T-443/16, Spanien mot kommissionen

(Mål C-635/20 P)

Rättegångsspråk: spanska och italienska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand och N. Ruiz García)

Övriga parter i målet: Republiken Italien, Konungariket Spanien

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och,

om domstolen anser att målet är färdigt för avgörande, ogilla talan i första instans samt

förplikta Republiken Italien och Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har till stöd för sitt överklagande åberopat tre grunder.

Den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 1d.6 i tjänsteföreskrifterna och vid tolkningen av motiveringsskyldigheten samt åsidosättande av skyldigheten att redovisa de skäl som ligger till grund för tribunalens domar.

Den första grunden är uppdelad i tre delar. Den första delen avser felaktig rättstillämpning och åsidosättande av skyldigheten att redovisa de skäl som ligger till grund för tribunalens domar när det gäller målet om att sökande omedelbart ska kunna börja utföra sina arbetsuppgifter. Denna del avser punkterna 157 och 181–183 i den överklagade domen.

Den andra delen avser definitionen av en oproportionerlig bevisbörda för kommissionen och felaktig rättstillämpning vid definitionen av skyldigheten att motivera meddelanden om uttagningsprov. Denna del avser punkt 133 sista meningen, punkterna 158 och 164, punkt 167 sista meningen samt punkterna 180–183, 201 och 205 i den överklagade domen.

Den tredje delen avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den prövade huruvida det i kommissionens arbetsordning, som kommissionen gett in, fanns en rättsligt bindande akt. Denna del avser punkterna 152–155 i den överklagade domen.

Den andra grunden avser att tribunalen missuppfattade bevisningen och gjorde en felaktig rättstillämpning.

Den första missuppfattningen av bevisningen skedde i samband med tribunalens bedömning i punkterna 132–137 och 158 ​​i den överklagade domen av meddelandet från kommissionens ordförande och av godkännandet av detta meddelande.

Den andra missuppfattningen rör bedömningen i punkterna 139 och 140 i den överklagade domen av kommissionens arbetsordning och dess tillämpningsföreskrifter.

Den tredje missuppfattningen rör bedömningen i punkterna 165–169 i den överklagade domen av avsnittet om språkkrav beroende på antagningsförfarande i ”Handbok för operativa förfaranden”.

Den fjärde missuppfattningen avser underlåtenheten att göra en helhetsbedömning av de handlingar som avses i de tre föregående styckena och återfinns i punkterna 152–157 och 159 i den överklagade domen.

Den femte missuppfattningen rör bedömningen i punkterna 160–163 i den överklagade domen av meddelande SEC(2006)1489 final.

Den sjätte missuppfattningen rör bedömningen av handlingarna om vilka språk som används vid de avdelningar där de sökande skulle arbeta och felaktig rättstillämpning. Detta avser punkterna 180–185 och 188–196 i den överklagade domen.

Den tredje grunden avser att tribunalens prövning av de sökandes kommunikationsspråk var rättsstridig. Grunden riktas mot punkterna 231–236 i den överklagade domen.

____________