Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 25. novembra 2020 – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(vec C-634/20)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: A

Odporca v odvolacom konaní: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 45 alebo 49 ZFEÚ s prihliadnutím na zásadu proporcionality vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby príslušný orgán hostiteľského členského štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov priznal určitej osobe právo na výkon lekárskeho povolania, ktoré platí len tri roky a ktoré je obmedzené v tom zmysle, že táto osoba môže vykonávať činnosť len pod vedením a dohľadom registrovaného lekára a v tom istom období musí absolvovať trojročnú osobitnú odbornú prípravu v odbore všeobecné lekárstvo, aby mohla v hostiteľskom členskom štáte získať povolenie na samostatný výkon lekárskeho povolania, ak sa vezme do úvahy, že:

a)    táto osoba v domovskom členskom štáte získala prvý diplom v odbore lekárstvo, ale pri podaní žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie v hostiteľskom členskom štáte nebola schopná predložiť osvedčenie o odbornej stáži v trvaní jedného roka, ktoré sa v domovskom členskom štáte dodatočne vyžaduje ako podmienka na získanie odbornej kvalifikácie;

b)    tejto osobe bola v hostiteľskom členskom štáte so zreteľom na článok 55a smernice o odborných kvalifikáciách1 ako prednostná alternatíva, ktorú táto osoba odmietla, ponúknutá možnosť absolvovať v hostiteľskom členskom štáte počas trojročného obdobia odbornú stáž zodpovedajúcu usmerneniam domovského členského štátu a požiadať o jej uznanie na príslušnom orgáne domovského členského štátu, aby potom mohla v hostiteľskom členskom štáte opäť požiadať o udelenie práva na výkon lekárskeho povolania prostredníctvom automatického systému uznávania uvedeného v smernici;

c)    účel vnútroštátnych predpisov hostiteľského členského štátu spočíva v zvýšení bezpečnosti pacientov, ako aj kvality služieb v zdravotníctve tým, že sa zabezpečí, aby zdravotnícki pracovníci mali odborné vzdelanie potrebné na svoju odbornú činnosť, inú dostatočnú odbornú kvalifikáciu a ostatné schopnosti vyžadované na túto odbornú činnosť?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 2005, s. 22).