Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 юни 2013 г. — Mateo Pérez/Комисия

(Дело F-144/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Искане за отмяна на поправка на обявление за конкурс — Поправка, в която не са предвидени условия за изключване на жалбоподателя — Липса на увреждащ акт — Недопускане до изпитите за подбор — Допустимост — Срокове за обжалване — Просрочие — Явна недопустимост)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Mateo Pérez (Аликанте, Испания) (представител: адв. I. Ruiz García)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се допусне жалбоподателят до изпитите за подбор на кандидати след публикуването на поправка на обявлението за конкурс, с която се отменя елиминаторната оценка за тест г), състоящ се в преценка на ситуация

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от г-н Mateo Pérez, считано от 14 март 2012 г., на която дата е представена писмената защита.

Г-н Mateo Pérez понася съдебните разноски, които е направил преди 14 март 2012 г.

____________

1     ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 27.