Language of document :

Žaloba podaná 27. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-143/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie nenahradiť štvrtinu trov konania vynaložených žalobcom v rámci veci F-81/09, Marcuccio/Komisia, ktorých náhrada jej bola uložená rozsudkom z 15. februára 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie vydané – alebo v každom prípade jej pričítateľné – Komisiou zamietnuť návrhy uvedené v žiadosti žalobcu zo 16. augusta 2011, ktorá bola zaslaná Komisii, zastúpenej jej dočasným právnym zástupcom a menovaciemu orgánu,

určiť, že Komisia neprijala opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu vydaného 15. februára 2011 vo veci F-81/09, Marcuccio/Komisia, najmä opatrenia pre vykonanie tej časti rozsudku z 15. februára 2011, ktorá sa týka trov konania v tejto veci,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť žalobcovi sumu 3 316,31 eura, ktorá, pokiaľ nie je a v rozsahu, v akom nie je, uhradená žalobcovi, založí v prospech žalobcu úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, s účinkom od zajtrajšieho dňa do dňa, keď bude táto suma uhradená,

uložiť Komisii povinnosť uhradiť žalobcovi sumu 5 eur denne za každý ďalší deň, s účinkom od zajtrajšieho dňa, keď nie je vyššie uvedená suma uhradená, do 180. dňa nasledujúceho po 17. auguste 2011, pričom táto suma 5 eur musí byť uhradená samotný deň a ak nie je alebo v rozsahu, v akom nie je, uhradená, založí v prospech žalobcu úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená suma uhradená, do dňa, keď bude táto suma uhradená,

uložiť Komisii povinnosť uhradiť žalobcovi sumu 6 eur denne za každý ďalší deň, keď od 181. dňa po 17. auguste 2011 nie je vyššie uvedená suma uhradená, do 270. dňa po 17. auguste 2011, pričom táto suma 6 eur musí byť uhradená samotný deň a ak nie je alebo v rozsahu, v akom nie je, uhradená, založí v prospech žalobcu úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená suma uhradená, do dňa, keď bude táto suma uhradená,

uložiť Komisii povinnosť uhradiť žalobcovi sumu 7,50 eura denne za každý ďalší deň, keď od 271. dňa po 17. auguste 2011 nie je vyššie uvedená suma uhradená, do 360. dňa po 17. auguste 2011, pričom táto suma 7,50 eura musí byť uhradená samotný deň a ak nie je alebo v rozsahu, v akom nie je, uhradená, založí v prospech žalobcu úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená suma uhradená, do dňa, keď bude táto suma uhradená,

uložiť Komisii povinnosť uhradiť žalobcovi sumu 10 eur denne za každý ďalší deň, keď od 361. dňa po 17. auguste 2011 nie je vyššie uvedená suma uhradená, ad infinitum, pričom táto suma 10 eur musí byť uhradená samotný deň a ak nie je alebo v rozsahu, v akom nie je, uhradená, založí v prospech žalobcu úroky z omeškania vo výške 10 % ročne a s ročnou kapitalizáciou, s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená suma uhradená, do dňa, keď bude táto suma uhradená,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.