Language of document :

Talan väckt den 27 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-143/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut att inte ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader i mål F-81/09, Marcuccio mot kommissionen, som kommissionen förpliktats att betala i dom av den 15 februari 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, som härrör från eller åtminstone kan härledas tillbaka till kommissionen, att avslå sökandens ansökan av den 16 augusti 2011 som översänts till kommissionen genom dess juridiska ombud och till tillsättningsmyndigheten vid kommissionen,

fastställa att kommissionen har underlåtit att vidta åtgärder för att följa tribunalens dom av den 15 februari 2011 i mål F-81/09, Marcuccio mot kommissionen, närmare bestämt den av domslutet som avser rättegångskostnaderna,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 3 316,31 euro samt, om detta belopp inte betalas till sökanden, ränta med 10 procent per år med årlig uppskrivning, från i morgon tills full betalning sker,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 5 euro per dag för varje ytterligare dag från i morgon så länge betalning inte sker, till 180 dagar efter den 17 augusti 2011; beloppet ska erläggas vid utgången av den aktuella dagen, och om eller i den mån så inte sker, ska ränta tillkomma med 10 procent per år med årlig uppskrivning, från följande dag till full betalning sker,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 6 euro per dag för varje ytterligare dag från i morgon så länge betalning inte sker, från den 181:e dagen efter den 17 augusti 2011 till 270 dagar efter nämnda datum; beloppet ska erläggas vid utgången av den aktuella dagen, och om eller i den mån så inte sker, ska ränta tillkomma med 10 procent per år med årlig uppskrivning, från följande dag till full betalning sker,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 7,50 euro per dag för varje ytterligare dag från i morgon så länge betalning inte sker, från den 271:e dagen efter den 17 augusti 2011 till 360 dagar efter nämnda datum; beloppet ska erläggas vid utgången av den aktuella dagen, och om eller i den mån så inte sker, ska ränta tillkomma med 10 procent per år med årlig uppskrivning, från följande dag till full betalning sker,

förplikta svaranden att betala sökanden ett belopp på 10 euro per dag för varje ytterligare dag från i morgon så länge betalning inte sker, från den 361:e dagen efter den 17 augusti 2011 och tills vidare; beloppet ska erläggas vid utgången av den aktuella dagen, och om eller i den mån så inte sker, ska ränta tillkomma med 10 procent per år med årlig uppskrivning, från följande dag till full betalning sker, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.