Language of document :

Žaloba podaná 29. novembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-144/11)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: I. Ruiz Garcia, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepripustiť žalobcu na výberové skúšky po uverejnení korigenda oznámenia o výberovom konaní zrušujúceho vylučujúcu známku pre skúšku d) situačného rozhodovania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie EPSO/R/17/11 a rozhodnutie o zamietnutí prihlášky žalobcu na základe korigenda,

pozvať žalobcu do druhého kola výberového konania EPSO/AST/111/10,

priznať žalobcovi sumu vo výške 10 400 eur ako náhradu škody,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.