Language of document : ECLI:EU:F:2012:43

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

22. märts 2012

Kohtuasi F‑143/11 R

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige peatada komisjoni sellise otsuse kohaldamine, millega jäeti rahuldamata tema 16. augusti 2011. aasta kirjas sisalduv nõue 3316,31 euro suuruses summas kohtukulude hüvitamiseks kohtuasjas, milles tehti 15. veebruari 2011. aasta otsus F‑81/09: Marcuccio vs. komisjon (mille peale on esitatud apellatsioonkaebuse Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑238/11 P).

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Tõsine ja korvamatu kahju – Tõendamiskoormis

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

1.      Vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu artikli 102 lõikele 2 peab ajutiste meetmete kohaldamise taotluses olema muu hulgas täpsustatud kiireloomulisust põhjendavad asjaolud ning fakti‑ ja õigusväited, mis esmapilgul õigustavad taotletavate ajutiste meetmete kohaldamist.

Taotluse kiireloomulisuse ja esmapilgul ilmnenud põhjendatusega (fumus boni iuris) seotud tingimused on kumulatiivsed, mistõttu tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jätta rahuldamata, kui mõni nendest ei ole täidetud. Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik peab samuti asjaomaseid huvisid kaaluma.

Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul on sellise koosmõju hindamise puhul ulatuslik kaalutlusõigus ja ta võib konkreetsete asjaolude alusel vabalt otsustada, kuidas ja mis järjekorras nende erinevate tingimuste esinemist tuleb kontrollida, kuna mitte ükski ühenduse õigusnorm ei sätesta, millises korras peab kohtunik otsustama ajutiste meetmete kohaldamise vajalikkuse üle.

(vt punktid 10–12)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 3. juuli 2008, kohtuasi F‑52/08 R: Plasa vs. komisjon (punktid 21 ja 22 ning seal viidatud kohtupraktika); 15. veebruar 2011, kohtuasi F‑104/10 R: de Pretis Cagnodo ja Trampuz de Pretis Cagnodo vs. komisjon (punkt 16).

2.      Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva tõsise ja korvamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Ajutiste meetmete kohaldamist taotleva poole ülesanne on tõendada, et tal ei ole võimalik oodata põhimenetluses otsuse tegemist, ilma et ta kannaks sellist kahju.

(vt punkt 14)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 19. detsember 2002, kohtuasi T‑320/02 R: Esch‑Leonhardt jt vs. EKP (punkt 27).