Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

15. aprill 2013

Kohtuasi F‑1/12

Henrik Andersen

versus

Euroopa Liidu Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Töövõimetuse tõttu pensionile saatmine – Personalieeskirjade artikkel 78 – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega H. Andersen palub sisuliselt tühistada Euroopa Liidu Kontrollikoja peasekretäri 21. jaanuari 2011. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema taotlus kompenseerida pensionile saatmise tõttu tekkinud kahju, ning mõista tekitatud kahju eest välja hüvitis kontrollikojalt.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta H. Anderseni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Mittetähtaegselt esitatud tühistamishagi – Sama tulemust taotlev kahju hüvitamise nõue – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Kahju hüvitamise nõue ei ole vastuvõetav, kui ametnik taotleb sellega sama tulemust, mille ta oleks võinud saavutada juhul, kui tema kasuks oleks rahuldatud tühistamishagi, mille ta jättis õigel ajal esitamata.

Ametnik püüab vältida sellise väite vastuvõetamatust, mis puudutab tühistamisnõude rahuldamata jätmise otsuse õigusvastasust, kui selleks, et tekiks institutsiooni vastutus, tuginetakse asjaoludele ja väidetele, mis on samad kui need asjaolud ja väited, mis on selle rahuldamata jätmise otsuse ese, mille peale ametnik hagi ei esitanud.

(vt punktid 27, 29 ja 35)

Viited:

Euroopa Kohus: 14. veebruar 1989, kohtuasi 346/87: Bossi vs. komisjon (punkt 32).

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. oktoober 2010, kohtuasi F‑84/08: Cerafogli vs. EKP (punkt 50).