Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Sprawa F‑1/12

Henrik Andersen

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Unii Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie w stan spoczynku z powodu niepełnosprawności – Artykuł 78 regulaminu pracowniczego – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której H. Andersen żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji sekretarza generalnego Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej z dnia 21 stycznia 2011 r. oddalającej jego wniosek w sprawie odszkodowania za straty poniesione w wyniku przeniesienia go w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy oraz naprawienia przez Trybunał Obrachunkowy tej szkody.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona w części jako oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście bezzasadna. H. Andersen pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej.

Streszczenie

Skargi urzędników – Skarga o stwierdzenie nieważności niewniesiona w terminie – Skarga o odszkodowanie mająca na celu identyczny skutek – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Wniosek o odszkodowanie jest niedopuszczalny w sytuacji, gdy urzędnik usiłuje w ten sposób osiągnąć identyczny skutek, jak w przypadku uwzględnienia skargi o stwierdzenie nieważności, której nie wniósł w stosownym terminie.

Urzędnik usiłuje obejść niedopuszczalność zarzutu dotyczącego niezgodności z prawem decyzji odmownej w sprawie żądania stwierdzenia nieważności w sytuacji, gdy okoliczności i zarzuty podnoszone na poparcie żądania stwierdzenia odpowiedzialności instytucji są takie same jak okoliczności i zarzuty, które stanowiły przedmiot wspomnianej decyzji odmownej, na którą urzędnik nie wniósł skargi.

(zob. pkt 27, 29, 35)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 346/87 Bossi przeciwko Komisji, 14 lutego 1989 r., pkt 32

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑84/08 Cerafogli przeciwko EBC, 28 października 2010 r., pkt 50