Language of document : ECLI:EU:F:2013:86

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2013 m. birželio 24 d.

Byla F‑144/11

Carlos Mateo Pérez

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Prašymas panaikinti pranešimo apie konkursą klaidų ištaisymą – Klaidų ištaisymas, kuriame nenumatytos sąlygos, dėl kurių ieškovas negalėtų dalyvauti konkurse – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas – Neleidimas laikyti egzaminų – Priimtinumas – Terminas ieškiniui pareikšti – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo C. Mateo Pérez iš esmės prašo panaikinti pranešimo apie atvirą konkursą EPSO/AST/111/10 klaidų ištaisymą (OL C 68, 2011, A, p. 2, toliau – klaidų ištaisymas) ir minėto konkurso atrankos komisijos sprendimą neleisti jam dalyvauti antrame konkurso etape (toliau – sprendimas neleisti dalyvauti konkurse).

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Europos Komisija padengia savo ir C. Mateo Pérez bylinėjimosi išlaidas, patirtas nuo 2012 m. kovo 14 d., t. y. nuo atsiliepimo į ieškinį pateikimo datos. C. Mateo Pérez padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas iki 2012 m. kovo 14 d.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Ieškinys, pareikštas dėl sprendimo neleisti laikyti konkurso egzaminų – Galimybė remtis pranešimo apie konkursą neteisėtumu – Apimtis – Pranešimo apie konkursą klaidų ištaisymas, kuriame nenumatytos sąlygos, dėl kurių ieškovas negalėtų dalyvauti konkurse – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnis)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Našta – Atsižvelgimas į teisingumo reikalavimus – Bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš laimėjusios šalies

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 88 straipsnis)

1.      Remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi, išankstinis administracinis skundas ir ieškinys turi būti pateikiami dėl asmens nenaudai priimti akto, kuris sukuria privalomų teisinių pasekmių, galinčių tiesiogiai ir nedelsiant daryti poveikį ieškovo interesams ir taip aiškiai pakeisti jo teisinę padėtį.

Kiek tai susiję su pranešimu apie konkursą, ieškovas turi teisę, atsižvelgdamas į išskirtinį įdarbinimo procedūros, kuri yra sudėtinė administracinė procedūra, sudaryta iš glaudžiai susijusių paeiliui priimamų sprendimų, pobūdį, remtis per konkursą padarytais pažeidimais, įskaitant tuos, kurie gali būti susiję su pačiu pranešimo apie konkursą tekstu, ir pareikšti ieškinį dėl vėlesnio individualaus sprendimo, kaip antai sprendimo neleisti laikyti egzaminų. Ypatingais atvejais ieškinys dėl panaikinimo gali būti pareiškiamas ir dėl pranešimo apie konkursą, jeigu dėl jame įtvirtintų sąlygų, dėl kurių ieškovas negali dalyvauti konkurse, jis yra ieškovo nenaudai priimtas sprendimas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius.

Tačiau taip nėra tuo atveju, kai pranešimo apie konkursą klaidų ištaisymu keičiama tame pranešime numatyta atrankos testų vertinimo tvarka, bet nenustatomos sąlygos, dėl kurių turėtų būti atmeta ieškovo kandidatūra.

(žr. 43–47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1988 m. kovo 8 d. Sprendimo Sergio ir kt. prieš Komisiją, 64/86, 71/86–73/86 ir 78/86, 15 punktas; 1995 m. rugpjūčio 11 d. Sprendimo Komisija prieš Noonan, C‑448/93 P, 17–19 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Noonan prieš Komisiją, T‑60/92, 21 punktas; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Hendrickx prieš Cedefop, T‑87/99, 37 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. liepos 2 d. Sprendimo Bennett ir kt. prieš VRDT, F‑19/08, 65 ir 66 punktai ir nurodyta teismų praktika; 2011 m. balandžio 14 d. Sprendimo Clarke ir kt. prieš VRDT, F‑82/08, 79 punktas.

2.      Pagal Tarnautojų Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant kitų šio reglamento antros dalies aštunto skyriaus nuostatų, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Vis dėlto pagal minėto reglamento 88 straipsnį šaliai, net jeigu ši laimėjo bylą, gali būti nurodyta padengti visas arba dalį bylinėjimosi išlaidų, jeigu tai atrodo pateisinama dėl jos elgesio.

Minėtą 88 straipsnį reikia taikyti tais atvejais, kai laimėjusi šalis net ir po to, kai buvo pripažinta, kad jos nurodytas su vėlavimu pareikšti ieškinį susijęs nepriimtino pagrindas buvo grindžiamas klaidingu dokumento, pateikto jam pagrįsti, aiškinimu ir kad ji nepateikė jį pagrindžiančių įrodymų, neatsisakė šio nepriimtinumo pagrindo. Dėl tokio elgesio Tarnautojų teismas privalėjo formaliai atmesti minėtą nepriimtinumo pagrindą.

(žr. 66, 68 ir 69 punktus)