Language of document : ECLI:EU:F:2013:86

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 24. júna 2013

Vec F‑144/11

Carlos Mateo Pérez

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konania – Návrh na zrušenie korigenda k oznámeniu o výberovom konaní – Korigendum, ktoré nestanovuje podmienky vylučujúce žalobcu – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu – Nepripustenie na hodnotiace skúšky – Prípustnosť – Lehoty na podanie žaloby – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou C. Mateo Pérez v podstate navrhuje zrušenie korigenda k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST/111/10 (Ú. v. EÚ C 68 A, 2011, s. 2, ďalej len „korigendum“) a rozhodnutia výberovej komisie v uvedenom výberovom konaní o jeho nepripustení na druhú fázu výberového konania (ďalej len „rozhodnutie o nepripustení“)

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Európska komisia Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil C. Mateo Pérez od 14. marca 2012, dátumu podania vyjadrenia k žalobe. C. Mateo Pérez znáša vlastné trovy konania vynaložené pred 14. marcom 2012.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Žaloba proti rozhodnutiu o nepripustení na skúšky výberového konania – Možnosť dovolávať sa vád oznámenia o výberovom konaní – Rozsah – Korigendum k oznámeniu o výberovom konaní, ktoré nestanovuje podmienky spôsobilé vylúčiť žalobcu – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91)

2.      Súdne konanie – Trovy konania – Znášanie – Zohľadnenie požiadaviek spravodlivého zaobchádzania – Zaviazanie účastníka konania, ktorý mal vo veci úspech, na náhradu trov konania

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 87 ods. 1 a 2, a článok 88)

1.      Predchádzajúca administratívna sťažnosť ako aj žaloba musia byť v súlade s článkom 90 ods. 2 služobného poriadku namierené proti aktu spôsobujúcemu ujmu, ktorý vyvoláva záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasiahnuť záujmy žalobcu tým, že podstatne zmenia jeho právne postavenie.

Pokiaľ ide o oznámenia o výberovom konaní, s ohľadom na osobitnú povahu výberového konania, ktoré je komplexným administratívnym postupom skladajúcim sa z úzko po sebe nasledujúcich rozhodnutí, pri podaní žaloby smerujúcej proti neskoršiemu individuálnemu rozhodnutiu, akým je rozhodnutie o nepripustení na skúšky, sa žalobca môže odvolávať na vady, ku ktorým došlo v priebehu výberového konania vrátane tých, ktorých pôvod možno nájsť v samotnom texte oznámenia o výberovom konaní. Oznámenie o výberovom konaní môže byť výnimočne tiež predmetom žaloby o neplatnosť, lebo tým, že stanovuje podmienky vylučujúce kandidatúru žalobcu, predstavuje rozhodnutie, ktoré mu spôsobuje ujmu v zmysle článkov 90 a 91 služobného poriadku.

Nie je to však v prípade korigenda k oznámeniu o výberovom konaní, ktoré mení spôsob hodnotenia vstupných testov stanovený v tomto oznámení, neukladá však žiadnu podmienku vylučujúcu prihlášku žalobcu.

(pozri body 43 – 47)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. marca 1988, Sergio a i./Komisia, 64/86, 71/86 až 73/86 a 78/86, bod 15; 11. augusta 1995, Komisia/Noonan, C‑448/93 P, body 17 až 19

Súd prvého stupňa: 16. septembra 1993, Noonan/Komisia, T‑60/92, bod 21; 13. júla 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, bod 37

Súd pre verejnú službu: 2. júla 2009, Bennett a i./ÚHVT, F‑19/08, body 65 a 66 a tam citovaná judikatúra; 14. apríla 2011, Clarke a i./ÚHVT, F‑82/08, bod 79

2.      V súlade s článkom 87 ods. 1 rokovacieho poriadku, pokiaľ ďalšie ustanovenia ôsmej kapitoly druhej hlavy uvedeného rokovacieho poriadku neustanovujú inak, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 88 uvedeného rokovacieho poriadku však účastníka konania, hoci mal vo veci úspech, možno zaviazať na náhradu časti alebo celých trov konania, ak to odôvodňuje jeho správanie.

Uvedený článok 88 treba uplatniť v prípade, že účastník konania, ktorý mal vo veci úspech, hoci dokonca pripustil, že ním vznesená námietka neprípustnosti z dôvodu omeškania žaloby bola založená na nesprávnom výklade dokumentu predloženého na jeho podporu, a že nemal dôkazy na podporu tejto námietky, nevzal späť uvedenú námietku neprípustnosti. Takéto správanie zaväzuje Súd pre verejnú službu uvedenú námietku neprípustnosti formálne zamietnuť.

(pozri body 66, 68 a 69)