Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. janvārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation/Deutsche Bahn AG

(Lieta C-28/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Verein für Konsumenteninformation

Atbildētāja: Deutsche Bahn AG

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 260/2012 (2012. gada 14. marts), ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (SEPA regula) 1 , 9. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka maksājuma saņēmējam SEPA tiešā debeta maksājumu shēmā ir aizliegts maksājumu pakārtot maksātāja dzīvesvietai dalībvalstī, kurā ir arī maksājuma saņēmēja (dzīvesvieta) juridiskā adrese, ja maksājumu var veikt arī citādā veidā, kā, piemēram, ar kredītkarti?

____________

1 OV 2012, L 94, 22. lpp.