Language of document : ECLI:EU:C:2014:217

Věc C‑559/12 P

Francouzská republika

v.

Evropská komise

„Kasační opravný prostředek – Státní podpora – Podpora ve formě implicitní neomezené záruky poskytnuté společnosti La Poste, která vyplývá z jejího statusu veřejné instituce – Existence záruky – Zapojení státních zdrojů – Výhoda – Důkazní břemeno a míra dokazování“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. dubna 2014

1.        Soudní řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Určení předmětu sporu – Stručný popis žalobních důvodů – Nejednoznačná formulace návrhových žádání žalobce

[Jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c)]

2.        Soudní řízení – Předložení nových žalobních důvodů v průběhu řízení – Žalobní důvod vyplývající logicky a srozumitelně ze samotného znění návrhu na zahájení řízení – Neexistence nového žalobního důvodu – Účinky nesprávné kvalifikace žalobního důvodu jakožto důvodu nového

[Jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c) a čl. 48 odst. 2]

3.        Podpory poskytované státy – Správní řízení – Povinnosti Komise – Pečlivý a nestranný přezkum – Zohlednění úplných a spolehlivých poznatků – Dosah povinnosti

(Článek 108 odst. 2 SFEU)

4.        Podpory poskytované státy – Rozhodnutí Komise, které konstatuje neslučitelnost podpory s vnitřním trhem – Důkazní břemeno – Použití souboru závažných, přesných a shodujících se nepřímých důkazů Komisí při ověřování existence dostatečně konkrétního hospodářského rizika výdajů zatěžujících státní rozpočet – Přípustnost

(Článek 107 odst. 1 SFEU)

5.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Přezkum posouzení důkazních materiálů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

6.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nedostatečné odůvodnění – Implicitní odůvodnění Tribunálem – Přípustnost – Podmínky

(Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, článek 36 a čl. 53 první pododstavec)

7.        Podpory poskytované státy – Pojem – Zvýhodnění příjemců – Státní záruka podniku, který nepodléhá běžným postupům vyrovnání a likvidace – Důkaz existence této záruky ve formě domněnky o zlepšení finanční situace tohoto podniku

(Článek 107 odst. 1 SFEU; sdělení Komise 2008/C 155/02, body 1.2, 2.1 a 2.2)

8.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Rozporné odůvodnění – Důvod, na jehož základě nemůže dojít ke zrušení napadeného rozsudku, pokud je jeho výrok založen na jiných právních důvodech

(Článek 256 SFEU; statut Soudního dvora, článek 36 a čl. 53 první pododstavec)

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 38 a 39)

2.        Argument, jehož základní prvky, jakož i stručný popis logicky a srozumitelně vyplývají ze samotného znění návrhu na zahájení řízení, nepředstavuje nový žalobní důvod uplatněný ve fázi repliky, i když uvedený návrh takový formální žalobní důvod neobsahuje.

Nesprávná kvalifikace žalobního důvodu jakožto důvodu nového nemůže nicméně způsobit zrušení rozsudku, pokud Tribunál provedl v celém rozsahu úplnou kontrolu opodstatněnosti argumentu vyplývajícího z návrhu na zahájení řízení.

(viz body 40, 45 a 46)

3.        Podle zásad opatřování důkazů týkajících se státních podpor je Komise povinna provést pečlivý a nestranný přezkum dotyčných opatření, aby měla při přijímání konečného rozhodnutí stanovujícího existenci a případně i neslučitelnost nebo protiprávnost podpory k tomuto účelu úplné a spolehlivé poznatky.

(viz bod 63)

4.        V rámci přezkumu státních podpor by Komise při prokazování existence implicitní a neomezené státní záruky ve prospěch veřejné instituce, která výslovně nevyplývá z žádného legislativního nebo smluvního aktu, a dokazování toho, že podmínka týkající se přítomnosti státních zdrojů je splněna, měla vycházet z metody souboru závažných, přesných a shodujících se nepřímých důkazů k ověření toho, zda ve vnitrostátním právu existuje skutečná povinnost státu použít vlastní zdroje na krytí ztrát takové instituce v obtížích, a tedy dostatečně konkrétní hospodářské riziko výdajů zatěžujících státní rozpočet.

(viz body 64 a 65)

5.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 78–80)

6.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 85 a 86)

7.        Existuje vyvratitelná domněnka, podle níž poskytnutí implicitní a neomezené státní záruky podniku, který nepodléhá běžným postupům vyrovnání a likvidace, má za následek zlepšení jeho finanční situace snížením zátěže, kterou by za obvyklých okolností musel nést jeho rozpočet. V důsledku toho Komisi v rámci řízení týkajícího se režimů existujících podpor stačí pro prokázání výhody poskytnuté takovou zárukou přijímajícímu podniku, aby prokázala samotnou existenci této záruky, aniž by musela prokazovat její skutečné účinky, které vyvolávala od okamžiku svého poskytnutí.

(viz body 98 a 99)

8.        Jelikož Tribunál došel právem k závěru, že Komise při přezkumu státní podpory respektovala důkazní břemeno a míru dokazování, k čemuž je povinna při prokazování, zda implicitní a neomezená státní záruka představuje výhodu, okolnost, že Tribunál krom toho poskytl rozporné a nedostatečné odůvodnění, nemůže mít za následek zrušení napadeného rozsudku.

(viz body 103 a 104)