Language of document : ECLI:EU:C:2014:217

Byla C‑559/12 P

Prancūzijos Respublika

prieš

Europos Komisiją

„Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Pagalba numanomos neribotos garantijos forma La Poste dėl jos viešosios įstaigos statuso – Garantijos egzistavimas – Valstybės išteklių buvimas – Pranašumas – Įrodinėjimo pareiga ir įrodymų apimtis“

Santrauka – 2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Bylos dalyko nustatymas – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Nedviprasmiškas ieškovo reikalavimų formulavimas

(Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas)

2.        Teismo procesas – Naujų pagrindų pateikimas vykstant procesui – Pagrindas, nuosekliai ir suprantamai išplaukiantis iš ieškinio teksto – Naujo pagrindo nebuvimas – Naujo pagrindo klaidingo kvalifikavimo poveikis

(Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas ir 48 straipsnio 2 dalis)

3.        Valstybių teikiama pagalba – Administracinė procedūra – Komisijos pareigos – Kruopštus ir nešališkas tyrimas – Atsižvelgimas į kuo išsamesnius ir kuo patikimesnius įrodymus – Pareigos apimtis

(SESV 108 straipsnio 2 dalis)

4.        Valstybių teikiama pagalba – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pagalbos nesuderinamumas su vidaus rinka – Įrodinėjimo pareiga – Komisijos rėmimasis rimtų, tikslių ir sutampančių įrodymų visuma siekiant patikrinti pakankamai konkrečią ekonominės naštos valstybės biudžetui riziką – Leistinumas

(SESV 107 straipsnio 1 dalis)

5.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Teisingumo Teismo atliekama įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

6.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Nepakankamas motyvavimas – Bendrojo Teismo rėmimasis numanomu motyvavimu –Leistinumas – Sąlygos

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirma pastraipa)

7.        Valstybių teikiama pagalba – Sąvoka – Pranašumo suteikimas pagalbos gavėjams – Valstybės garantijos įmonei, kuriai netaikomos įprastos restruktūrizavimo ir likvidavimo procedūros – Šios garantijos buvimo įrodymas darant prielaidą, kad pagerėjo šios įmonės finansinė padėtis

(SESV 107 straipsnio 1 dalis; Komisijos pranešimo 2008/C 155/02 1.2, 2.1 ir 2.2 punktai)

8.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Tarpusavyje prieštaraujantys motyvai – Pagrindas, dėl kurio negali būti panaikintas skundžiamas teismo sprendimas, kurio rezoliucinė dalis pagrįsta kitais teisės motyvais

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnis ir 53 straipsnio pirma pastraipa)

1.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 38, 39 punktus)

2.        Argumentas, kurio esminiai elementai ir jo santrauka nuosekliai ir suprantamai išdėstyti pačiame ieškinio tekste, nėra naujas ieškinio pagrindas, nurodytas dubliko etape, net jei jame nenurodytas formalus pagrindas šiuo aspektu.

Tačiau klaidingas naujo pagrindo kvalifikavimas neturėtų lemti teismo sprendimo panaikinimo, jeigu Bendrasis Teismas atliko visapusišką ir išsamų argumento, išplaukiančio iš ieškinio, pagrįstumo patikrinimą.

(žr. 40, 45, 46 punktus)

3.        Pagal įrodymų surinkimo ir vertinimo valstybės pagalbos sektoriuje principus Komisija privalo rūpestingai ir nešališkai vykdyti priemonių, dėl kurių ji kaltina, tyrimo procedūrą, kad priimdama galutinį sprendimą, kuriuo patvirtinamas pagalbos egzistavimas ir tam tikrais atvejais jos nesuderinamumas ar neteisėtumas, turėtų kuo išsamesnių ir kuo patikimesnių įrodymų.

(žr. 63 punktą)

4.        Vykstant valstybės pagalbos nagrinėjimo procedūrai, siekiant įrodyti numanomos ir neribotos valstybės garantijos, kuri aiškiai neišplaukia iš jokio teisės akto ar sutarties, viešajai įstaigai egzistavimą ir taip įrodyti, kad tenkinama sąlyga dėl valstybės išteklių buvimo, Komisija gali remtis rimtų, tikslių ir sutampančių įrodymų visumos metodu, kad patikrintų, ar vidaus teisėje iš tikrųjų egzistuoja valstybės pareiga iš savo išteklių padengti įsipareigojimų nevykdančios įmonės skolas, taigi ir pakankamai konkreti ekonominė naštos valstybės biudžetui rizika.

(žr. 64, 65 punktus)

5.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 78–80 punktus)

6.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 85, 86 punktus)

7.        Egzistuoja paprasta prielaida, jog dėl suteiktos numanomos ir neribotos valstybės garantijos įmonei, kuriai netaikomos įprastos restruktūrizavimo ir likvidavimo procedūros, pagerėja jos finansinė padėtis, nes sumažinama našta, paprastai tenkanti jos biudžetui. Todėl vykdant procedūrą, susijusią su esamos pagalbos schemomis, kad įrodytų tokios garantijos įmonei gavėjai suteikiamą pranašumą, Komisijai pakanka patvirtinti šios garantijos egzistavimą, ir nereikia įrodyti realių dėl jos kilusių pasekmių nuo jos suteikimo.

(žr. 98, 99 punktus)

8.        Kadangi Bendrasis Teismas teisingai nusprendė, kad Komisija per valstybės pagalbos nagrinėjimo procedūrą paisė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos ir įrodymų apimties, kad patvirtintų, ar numanoma ir neribota valstybės garantija suteikia pranašumą, dėl aplinkybės, kad Bendrasis Teismas pateikė tarpusavyje prieštaraujančių ir nepakankamų motyvų, skundžiamas teismo sprendimas neturėtų būti panaikintas.

(žr. 103, 104 punktus)