Language of document : ECLI:EU:C:2014:217

Zadeva C‑559/12 P

Francoska republika

proti

Evropski komisiji

„Pritožba – Državna pomoč – Pomoč v obliki neomejenega implicitnega poroštva za podjetje La Poste zaradi njegovega statusa osebe javnega prava – Obstoj poroštva – Prisotnost javnih sredstev – Prednost – Dokazno breme in dokazni standard“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. aprila 2014

1.        Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti – Označitev predmeta spora – Kratek povzetek navajanih razlogov – Nedvoumna formulacija predlogov tožeče stranke

(Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c)))

2.        Sodni postopek – Navajanje novih razlogov med postopkom – Tožbeni razlog, ki je dosledno in razumljivo razviden iz besedila tožbe – Neobstoj novega tožbenega razloga – Učinki napačne opredelitve kot nov tožbeni razlog

(Poslovnik Splošnega sodišča, člena 44(1)(c) in 48(2))

3.        Pomoči, ki jih dodelijo države – Upravni postopek – Obveznosti Komisije – Skrben in nepristranski pregled – Upoštevanje čimbolj popolnih in zanesljivih podatkov – Obseg obveznosti

(člen 108(2) PDEU)

4.        Pomoči, ki jih dodelijo države – Odločba Komisije o ugotovitvi nezdružljivosti pomoči z notranjim trgom – Dokazno breme – Sklicevanje Komisije na skupek resnih, natančnih in skladnih indicev pri preverjanju, ali je ekonomsko tveganje za državni proračun dovolj konkretno – Dopustnost

(člen 107(1) PDEU)

5.        Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nadzor Sodišča nad presojo dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

6.        Pritožba – Razlogi – Pomanjkljiva obrazložitev – Implicitna obrazložitev Splošnega sodišča – Dopustnost – Pogoji

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člena 36 in 53, prvi odstavek)

7.        Pomoči, ki jih dodelijo države – Pojem – Podelitev ugodnosti upravičencem –Državno poroštvo v korist podjetja, za katero se ne uporabljata običajna postopka prisilne poravnave in stečaja – Dokaz obstoja tega jamstva z domnevo izboljšanja finančnega položaja tega podjetja

(člen 107(1) PDEU; Obvestilo Komisije 2008/C 155/02, točke 1.2, 2.1 in 2.2)

8.        Pritožba – Razlogi – Protislovna obrazložitev – Pritožbeni razlog, ki ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane sodbe, saj je izrek utemeljen iz drugih pravnih razlogov

(člen 256 PDEU; Statut Sodišča, člena 36 in 53, prvi odstavek)

1.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 38 in 39.)

2.        Trditev, katere bistveni elementi in kratek povzetek so dosledno in razumljivo razvidni iz samega besedila vloge, s katero se postopek začne, ne pomeni novega tožbenega razloga, navedenega v fazi replike, tudi če ta vloga ne vsebuje formalnega tožbenega razloga glede tega.

Vendar napačna opredelitev kot nov tožbeni razlog ne more povzročiti razveljavitve sodbe, ker je Splošno sodišče popolnoma in v celoti preverilo utemeljenost trditve iz vloge, s katero se postopek začne.

(Glej točke 40, 45 in 46.)

3.        V skladu z načeli glede dokazovanja na področju državnih pomoči je Komisija dolžna skrbno in nepristransko voditi postopek preučitve izpodbijanih ukrepov, tako da ima v ta namen pri sprejetju končne odločbe o ugotovitvi obstoja pomoči in po potrebi njene nezakonitosti na voljo najzanesljivejše in najpopolnejše podatke.

(Glej točko 63.)

4.        Pri preizkusu državnih pomoči se lahko Komisija, da bi dokazala obstoj implicitnega in neomejenega državnega poroštva – ki ne temelji izrecno na nobenem zakonodajnem ali pogodbenem besedilu – v korist osebe javnega prava in tako za dokazovanje, da je bil v obravnavanem primeru izpolnjen pogoj v zvezi s prisotnostjo državnih sredstev, opre na metodo skupka resnih, natančnih in skladnih indicev, da bi preverila, ali v notranjem pravu obstaja dejanska obveznost države, da uporabi svoja sredstva za kritje izgub take osebe, ki ne izpolnjuje obveznosti, zaradi česar obstaja dovolj konkretno ekonomsko tveganje za državni proračun.

(Glej točki 64 in 65.)

5.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 78 do 80.)

6.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točki 85 in 86.)

7.        Obstaja izpodbojna pravna domneva, da odobritev implicitnega in neomejenega državnega poroštva v korist podjetja, za katero se ne uporabljata običajna postopka prisilne poravnave in stečaja, povzroči izboljšanje njegovega finančnega položaja z zmanjšanjem stroškov, ki običajno bremenijo njegov proračun. Zato v okviru postopka v zvezi s sistemi obstoječih pomoči za dokaz prednosti, zagotovljene podjetju prejemniku s takim poroštvom, zadostuje, da Komisija dokaže sam obstoj tega poroštva, ne da bi morala dokazati dejanske učinke, ki jih to povzroča od trenutka svoje odobritve.

(Glej točki 98 in 99.)

8.        Ker je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da je Komisija v postopku pregleda državne pomoči spoštovala dokazno breme in dokazni standard, ki jo zavezuje pri dokazovanju, ali implicitno in neomejeno državno poroštvo pomeni prednost, okoliščina, da je Splošno sodišče sicer sprejelo protislovno in nezadostno obrazložitev, ne more povzročiti neveljavnosti izpodbijane sodbe.

(Glej točki 103 in 104.)