Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. července 2011 – Praskevicius v. Parlament

(Věc F-81/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Článek 45 Služebního řádu úředníků – Zjevná chyba v hodnocení – Body za zásluhy – Srovnávací přezkum zásluh – Motivation/ Důvody“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Vidas Praskevicius (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: Montebello-Demogeot a N. B. Rasmussen, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalovaného o nezařazení žalobce na seznam povýšených úředníků do platové třídy AD6 z titulu povyšování za rok 2009 a žádost o náhradu nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 66.